Patologies i assistència tècnica

Patologies i assistència tècnica

Responsable d’àrea

Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació
jpetit@cecam.com

 


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
jpetit@cecam.com

El Gabinet Tècnic actua com a entitat d’assessorament extern amb tècnics independents i aliens a les tasques que porten a terme els diferents laboratoris.

Desenvolupa tres tasques clarament diferenciades: la de Diagnosi i patologies, la d’Entitat de control i la de Formació.

Diagnosi i Patologia

Els nostres tècnics disposen d’una àmplia experiència en l’anàlisi i diagnòstic de patologies relacionades amb la construcció. Els serveis que s’ofereixen es poden desglossar en diverses vessants:

  • Per una banda els informes relacionats amb patologies tant de l’edificació com dels materials on s’analitzen les causes i les solucions d’intervenció oportunes per cada cas. Dins aquest àmbit s’inclourien tant els informes relacionats amb patologies estructurals, com els relacionats amb l’estudi de la qualitat i/o idoneïtat dels materials i mètodes utilitzats en la construcció. Aquesta branca és de gran utilitat quan es realitza a priori, per tal de minimitzar la possibilitat d’aparició de patologies més endavant però també es pot realitzar a posteriori, un cop s’ha produït la incidència, per tal de determinar-ne la causa i les solucions d’intervenció.
  • Una altra vessant dels serveis que ofereix el Gabinet Tècnic és l’encaminada en la línia del manteniment i la conservació d’edificis existents, consistent en un anàlisi del conjunt de l’immoble a partir del qual es determinen quines són les necessitats de l’edifici i es confecciona un calendari d’operacions de manteniment que simplifica la presa de decisions a la propietat, aspecte molt útil en cas de comunitats de propietaris.
  • També disposem dels equips de mesura necessaris per a l’estudi de les condicions higromètriques a l’interior dels edificis encaminat a determinar l’origen d’humitats presents a l’interior dels immobles, així com equips per a estudis del comportament de fissures i microfissures.
  • L’àrea de patologies també actua, en col·laboració amb diversos organismes de control tècnic (OCT), en l’elaboració dels estudis de preexistències exigits per les asseguradores dins el marc de la LOE.
  • Tots els informes es realitzen amb col·laboració amb les diferents àrees d’anàlisi del CECAM.
Entitat de Control
  • A petició dels tècnics o de la Direcció Facultativa, ofereix suport tècnic en la presa de decisions que afecten al control i anàlisi de materials que intervenen a l’obra, analitzant i informant de les possibles desviacions i aportant solucions alternatives o complementàries. Malgrat que la figura d’Entitat de Control de Qualitat que preveu la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), actualment no es troba regulada en el nostre país, cada vegada més, la direcció facultativa i les propietats ens sol·liciten per aquest tipus d’encàrrec.
Formació
  • La formació és una de les tasques més importants del Gabinet Tècnic, especialitzada en la impartició de cursos i xerrades de formació per a tècnics que treballen al sector de la construcció. Entre els principals usuaris d’aquest servei hi ha els col·legis professionals, ajuntaments, Incasol, etc. La majoria de cursos estan orientats a la correcta aplicació dels processos de control de qualitat i als requeriments de les noves normatives que van sorgint com el Codi Tècnic de l’Edificació, la EHE, el RITE, etc.