Acreditacions i certificacions
En data 29 d’abril de 2010 el Departament de Medi Ambient i Habitatge comunicava el nou sistema de reconeixement dels laboratoris que passen de ser “Acreditats” a ser “Reconeguts” mitjançant la Declaració Responsable, segons s’indica en el següent escrit: 
“L’entrada en vigor del RD 410/2010, de 31 de març ha canviat el procediment d’acreditació dels laboratoris d’assaig per al control de qualitat per la declaració responsable, a fi de donar compliment a allò establert per la Directiva 2006/123/CE”
1. Introducció

A partir de 1996, en el CECAM s’inicia la implantació un sistema de gestió que abasta la qualitat, el respecte pel medi ambient i la prevenció de riscos laborals. Cada un d’aquests aspectes s’ha implantat seguint les directrius i normatives considerades mes adequades, com son les edicions vigents de les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 17025, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 17020, RD 410/2012, Decret 60/2015, Decret 149/2017 i OSHAS. Una vegada assolides les fases de implantació s’han sol·licitat diverses acreditacions i/o certificacions a les administracions i entitats corresponents, veure apartat 3 i 4.

Per CECAM, l’assegurament de la qualitat, el respecte per el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, han estat sempre uns requisits fonamentals en les seves activitats, per la qual cosa hi ha esmerçat una important dedicació de recursos humans i econòmics, tal i com explícitament ho manifesta la Direcció en la declaració de la Política General de l’empresa.

2. Centre de treball

Seu Central a Celrà
Responsable de qualitat: Anna Jiménez López
C/Pirineus s/n. Polígon Industrial
17460 CELRÀ (GIRONA)
T. 972 49 20 14
Fax 972 49 41 17
Mail: cecam@cecam.comamjimenez@cecam.com

3. Acreditacions i certificacions vigents

Els reconeixements externs de que disposa Cecam es poden resumir en la següent relació d’acreditacions i certificacions vigents:

 

3.1 Acreditacions concedides per ENAC (Norma UNE-EN ISO 17025:2017):

ACREDITACIÓ nº 218/LE425

 • Assaigs físics i químics d’aigües de consum i envasades, continentals, continentals no tractades, residuals, lixiviats, fangs, residus, escòries, sòls agrícoles, sediments, sòls, compost.
 • Assaigs microbiològics d’aigües de consum i envasades, continental i residuals.
 • Assaigs de Legionel·la d’aigües de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, aigües de consum i aigües continentals tractades, aigües destinades al consum i aigües continentals tractades (aigües sanitàries) i aigües regenerades, inclou presa de mostres.
 • Assaigs ecotoxicològics d’aigües continentals i aigües residuals

 

Veure certificat

Descarregar annex tècnic

 

ACREDITACIÓ nº 218/LE1907

Assaigs microbiològics en productes agroalimentaris (aliments i suports)

 

Veure certificat

Descarregar annex tècnic

 

ACREDITACIÓ nº 218/LE426

 • Assaigs físics i químics de formigó i els seus components (formigó, àrids i aigua). Inclou presa de mostres de formigó.

 

Veure certificat

Descarregar annex tècnic

 

3.2 Inscrit al registre de Laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació amb Declaració Responsable del Departament de Territori i Habitatge pels assaigs de:

 • Geotècnia
 • Mecànica de sols
 • Vials
 • Proves de serveis
 • Instal·lacions
 • Formigó i components
 • Acer estructural
 • Materials de paleteria
 • Acústica

Podeu consultar l’abast actualitzat a www.gencat.cat  i en aquest enllaç.

 

 

3.3 Inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària pel Departament de Salut, (Agencia de Salut Pública de Catalunya):

 • Laboratori inscrit al registre amb núm. de registre LSAA-103-97

Veure certificat

 

A: Activitats d’anàlisi amb significat sanitari d’aliments, de begudes, d’aigües de consum i d’altres tipus de mostres amb incidència en la salut pública.

B: Anàlisi d’autocontrol (Establiments alimentaris, Legionel·la, Aigües de consum i Piscines.)

 

Podeu consultar l’abast actualitzat a www.gencat.cat  i en aquest enllaç.

 

3.4 Acreditacions concedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. (Direcció General de producció, Innovació i Indústries  Agroalimentàries).

 • Laboratori acreditat amb el nº 85 per als sectors 1, 2, 4, 5, 6, 10, 44, 58, 68, 72, 78, 81, 86, 87 i 88 (aigües potables, aigües residuals, fangs, sòls, control legionel·la, microbiologia alimentaria, control microbiològic de superfícies alimentaries, acústica ambiental, PCB’s, COV’s i HAP’s). Veure certificat
 • Laboratori reconegut amb el 195 per als sectors 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 22, 24, 31, 32, 44, 52, 56, 58, 68, 78, 86, 87 i 88. (aigües, microbiologia alimentaria, fangs de depuradores, aigües residuals, sòls, adobs, foliars, pinsos, farratges, sediments, productes làctics, productes carnis, productes precuinats, pastisseria, microbiologia ambiental, control microbiològic de superfícies alimentaries, suport de mostreig d’emissions atmosfèriques, PCB’s en aigües, COV’s en aigües i HAP’S en aigües).(vigent fins 3 de novembre de 2026). Veure certificat

 

 

3.5 Habilitacions concedides per l’Oficina d’acreditació d’Entitats Col·laboradores (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural)

 

 • Habilitació com a Entitat Col·laboradora en l’àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats (EC-PCAA). segons el Decret 60/2015, de 28 d’abril amb el número 007-EC-PCAA per al camp d’actuació : activitats de serveis (SER) (incloses les estacions de servei).

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de prevenció de contaminació acústica (EC-PCA) tipus A per als camps d’actuació: mesurament de nivells sonors (NS) i mesurament de la qualitat acústica de l’edificació (QE-aeri, QE-façana i QE-impacte) amb el número 007-EC-PCA.

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl (EC-SOL) per als subcamps d’actuació Investigació (I), Anàlisi Quantitativa de Riscos (AQR) i Projectes de Descontaminació (PD) amb número 007-EC-SOL.

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de la Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) per als subcamps d’habilitació: Determinacions “in situ” i Presa de  mostres de residus, lixiviats o aigües amb el número 007-EC-RES.

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 • Habilitació com a Entitat de control de en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG) per als camps d’actuació PMR-A (aigües residuals) i PMF-SUB (aigües subterrànies) amb número 007-EC-AIG.

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 • Habilitació com a Laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments LA-AIG, per als camps d’actuació LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua), LAE-A (Determinació analítica en mostres d’aigües residuals d’EDAR), LAE-L (Determinació analítica en mostres de llots d’EDAR) i LAC-C (Determinació analítica de paràmetres fisicoquímics de mostres d’aigües superficials, subterrànies o costaneres, substàncies prioritàries, prioritàries perilloses i preferents i contaminants emergents en mostres d’aigües continentals) amb el número 007-LA-AIG-R

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 • Habilitació com a Laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats LA-RES amb número 007-LA-RES-R.

Consulta l’annex tècnic a aquest enllaç

 

 

 

 

3.6  Acreditacions concedides pel Departament d’Interior (Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments)

 • Acreditació com Entitat Col·laboradora d’Incendis (ECI) segons el Decret 42/2015 amb el número ECI-05

 

Podeu consultar l’acreditació a www.gencat.cat i en aquest enllaç.

4. Certificació ISO 14001 de la gestió medi ambiental

Certificació segons ISO 14001 referent a la Gestió Medi Ambiental. Atorgada per l’entitat de certificació SGS (cert. núm. ES23/00000991) , vigent fins a 21 de desembre de 2026.

Veure certificat

5. Certificació segons ISO 9001 referent a la gestió de la qualitat

Certificació segons ISO 9001 referent a la gestió de la qualitat. Atorgada per l’entitat de certificació SGS (cert. núm. ES23/00000990), vigent fins a 25 febrer de 2025.

Veure certificat