ENTITAT DE CONTROL D’ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. (ECI)

Entitat de control de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis (ECI)

Directora Tècnica Entitat de Control d’Establiments oberts al públic, Espectacles públics i Activitats recreatives. (ECI)
Susanna Ruiz de Morales Casademont
Arquitecta tècnica

 

Coordinadora Entitat de Control d’Establiments oberts al públic, Espectacles públics i Activitats recreatives. (ECI)
Susanna Ruiz de Morales Casademont
Arquitecta Tècnica

 

Responsable Comercial
Jordi Duran Baró
jduran@cecam.com

 

 

 


sruizdemorales@cecam.com


La Llei 11/2009, de 6 de juliol, encomana l’exercici de funcions de control i verificació dels establiments oberts al públic, i dels espectacles públics i de les activitats recreatives, a les entitats col·laboradores de l’Administració.

Segons el títol primer del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, correspon a les entitats col·laboradores emetre informes tècnics, certificacions i actes de verificació, control i inspecció.  Així mateix, els correspon acreditar la idoneïtat i la correcta instal·lació dels mecanismes automàtics de control d’aforament i dels limitadors de so previstos en el reglament.

Resten sotmesos a aquest Reglament, amb independència del caràcter públic o privat de les persones organitzadores, de la titularitat pública o privada de l’establiment o de l’espai obert al públic en què es desenvolupen, de la finalitat lucrativa o no i del caràcter esporàdic o habitual:

  • Espectacles públics: espectacles cinematogràfics, espectacles teatrals, espectacles d’audició, espectacles musicals, manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional, espectacles de circ i altres espectacles singulars.
  • Activitats recreatives: activitats de restauració, activitats de joc i apostes i activitats esportives.
    • Activitats musicals: bar musical, restaurant musical, discoteca, sala de ball, sala de festes, sala de concert, discoteques de joventut, karaoke, sales de festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut, cafè teatre i cafè concert, establiments amb règim especial, establiments públics amb reservats annexos

Amb aquesta acreditació portem a terme actuacions de:

  • Control inicial: Es realitza un cop atorgada l’autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase de posada en marxa de l’establiment, amb la finalitat de verificar l’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat i a les condicions de l’autorització o llicència.
  • Control periòdic: S’han d’efectuar cada quatre anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de l’autorització o de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control. L’acta de control s’ha de realitzar abans que finalitzi aquest termini.

 

Accedeix al registre ECI