Acers per estructures

Acers per estructures

Responsable d’Àrea
Maria Vidal
Arquitecte tècnic (acers per a estructures)

 

Responsable Comercial
Jordi Duran 

jduran@cecam.com


 


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

Aquesta àrea comprèn a tot el que fa referència a materials metàl·lics, tan acers per armar com acers per estructura metàl·lica:

 • Inspecció en soldadures
 • Comprovació unions cargolades
 • Inspecció amb Líquids Penetrants (L.P) i  Partícules Magnètiques (P.M)

Així és com es desenvolupen les inspeccions a obra de l’estructura metàl·lica. Comprovant els sistemes d’unió, soldadura o cargolada. Així com els assaigs del materials a laboratori:

 

Assaigs

Acer per armar, barres corrugades, malles electrosoldades i cordons
 • Assaig de tracció i límit elàstic d’una barra d’acer llis o corrugat
 • Secció equivalent d’una barra d’acer corrugat o de cordons d’acer
 • Característiques geomètriques d’una barra o malla
 • Identificació de barres
 • Doblegament simple d’una barra d’acer corrugat
 • Doblegament i desdoblament d’una barra d’acer corrugat
 • Comprovació de les armadures fabricades en processos de soldadura
 • Arrencament de les barres del nus en malles electrosoldades
Acer per estructura metàl·lica
 • Assaigs a laboratori:
 • Assaig de tracció i límit elàstic d’un acer
 • Característiques geomètriques d’un perfil o xapa d’acer
 • Doblegament simple d’una proveta d’acer
 • Assaig de traccció del metall aportat en una soldadura
 • Control dimensional de perns d’ancoratge
 • Composició química i soldabilitat
 • Duresa Rockwell
 • Flexió per xoc

 

Assaigs “in situ”:

 • Inspecció visual de l’estat d’una estructura metàl·lica
 • Inspecció visual de les soldadures, aspecte, gorgues i longituds
 • Assaig no destructiu de soldadures per Líquids Penetrants
 • Assaig no destructiu de soldadures per Partícules Magnètiques
 • Assaig no destructiu de soldadures per Ultrasons
 • Control de la instal·lació de connectors
 • Arrencament de pern ancoratge col·locat
 • Verificació gruix i defectes amb ultrasons en xapes
 • Comprovació de la tensió dels cargols a les juntes (par de apriete)
 • Gruixos de pintura i de recobriment protecció al foc
 • Verificació del desplom