Acers per estructures

Acers per estructures

Responsable d’Àrea
Maria Vidal
Arquitecte tècnic (acers per a estructures)

 

 


✉ mvidal@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  Aquesta àrea comprèn a tot el que fa referència a materials metàl·lics, tan acers per armar com acers per estructura metàl·lica:

  • Inspecció en soldadures
  • Comprovació unions cargolades
  • Inspecció amb P.M.

  Així es desenvolupa fent inspeccions a obra de l’estructura metàl·lica, comprovant els sistemes d’unió, soldadura o cargolada com assaigs del material a laboratori:

   

  Assaigs

  Acer per armar, barres corrugades, malles electrosoldades i cordons
  • Assaig de tracció i límit elàstic d’una barra d’acer llis o corrugat
  • Secció equivalent d’una barra d’acer corrugat o de cordons d’acer
  • Característiques geomètriques d’una barra o malla
  • Identificació de barres
  • Doblegament simple d’una barra d’acer corrugat
  • Doblegament i desdoblagament d’una barra d’acer corrugat
  • Comprovació de les armadures fabricades amb processos de soldadura
  • Arrancament de les barres del nus en malles electrosoldades
  Acer per estructura metàl·lica
  • Assaigs a laboratori:
  • Assaig de tracció i límit elàstic d’un acer
  • Característiques geomètriques d’un perfil o xapa d’acer
  • Doblegament simple d’una proveta d’acer
  • Assaig de traccció de metall aportat en una soldadura
  • Control dimensional de perns d’ancoratge
  • Composició química i soldabilitat
  • Duresa Rockwell
  • Flexió per xoc

   

  Assaigs “in situ”:

  • Inspecció visual de l’estat d’una estructura metàl·lica
  • Inspecció visual de les soldadures, aspecte, gorgues i longituds
  • Assaig no destructiu de soldadures per Líquids Penetrants
  • Assaig no destructiu de soldadures per Partícules Magnètiques
  • Assaig no destructiu de soldadures per Ultrasons
  • Control de la instal·lació de connectors
  • Arrancament de pern ancoratge col·locat
  • Verificació gruix i defectes amb ultrasons en xapes
  • Comprovació de la tensió dels cargols a les juntes (par de apriete)
  • Gruixos de pintura i de recobriment protecció al foc
  • Verificació del desplom