Química construcció

Química construcció

Responsable d’àrea
Anna Jiménez
Llicenciada en Ciències Químiques (construcció)

 


✉ amjimenez@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  L’Àrea de Química de la Construcció disposa de mitjans tècnics i humans per dur a terme un ampli ventall d’assaigs en funció de la procedència i la matriu a analitzar, així com un assessorament tècnic a disposició del client.  Els assaigs que es realitzen dins d’aquesta àrea queden inclosos al RD470/2021 Codi Estructural, PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes) i RC-16 (Instrucción para la recepción de cementos). Tots els assaigs es duen a terme mitjançant normativa vigent.

   

  Assaigs

  Assaigs in situ

  Àrids i sorres
  • Compostos totals de sofre
  • Sulfats solubles en àcid
  • Sulfats solubles en aigua
  • Clorurs
  • Assaig de blau de metilè
  • Contaminants lleugers
  • Estabilitat al sulfat magnèsic
  • Reactivitat amb els àlcalis
  • Sulfurs oxidables
  Aigües de construcció
  • pH
  • Sulfats
  • Clorurs
  • Residu sec (substàncies dissoltes)
  • Determinació qualitativa d’hidrats de carboni
  • Determinació qualitativa / quantitativa d’olis i greixos
  Aigües freàtiques o subterrànies
  • Agressivitat de l’aigua al formigó (pH, Residu sec, Sulfats, Magnesi, Diòxid de carboni, Amoni)

  Assaigs de laboratori

  Sòls
  • Sals solubles inclòs el guix
  • Matèria orgànica oxidable al permanganat
  • Sulfats solubles
  • Contingut de guixos
  • Carbonats
  • Agressivitat del sòl al formigó (acidesa de Baumman-Gully i contingut de sulfats)
  Ciments
  • Pèrdua per calcinació
  • Sulfats
  • Residu insoluble
  • Clorurs
  Formigó endurit (formigó, bigues i biguetes)
  • Determinació de ciment aluminós en biguetes de formigó
  • Determinació pH
  • Clorurs
  • Sulfats
  • Contingut de ciment amb relació aigua-ciment
  • Porositat
  Peces ceràmiques
  • Resistència a les taques
  • Resistència química
  • Resistència al clivellament