Química construcció

Química construcció

Responsable d’àrea
Anna Jiménez
Llicenciada en Ciències Químiques (construcció)

 


✉ amjimenez@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

contact-form-7 404 "No s'ha trobat"

L’Àrea de Química de la Construcció disposa de mitjans tècnics i humans per dur a terme un ampli ventall d’assaigs en funció de la procedència i la matriu a analitzar, així com un assessorament tècnic a disposició del client.  Els assaigs que es realitzen dins d’aquesta àrea queden inclosos a E.H.E. (Instrucción española de Hormigón Estructural), PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carretera y puentes) i RC-08 (Instrucción para la recepción de cementos). Tots els assaigs es duen a terme mitjançant normativa vigent.

 

Assaigs

Assaigs in situ

Àrids i sorres
 • Compostos totals de sofre
 • Sulfats solubles en àcid
 • Sulfats solubles en aigua
 • Clorurs
 • Assaig de blau de metilè
 • Contaminants lleugers
 • Estabilitat al sulfat magnèsic
 • Reactivitat amb els àlcalis
 • Sulfurs oxidables
Aigües de construcció
 • pH
 • Sulfats
 • Clorurs
 • Residu sec (substàncies dissoltes)
 • Determinació qualitativa d’hidrats de carboni
 • Determinació qualitativa / quantitativa d’olis i greixos
Aigües freàtiques o subterrànies
 • Agressivitat de l’aigua al formigó (pH, Residu sec, Sulfats, Magnesi, Diòxid de carboni, Amoni)

Assaigs de laboratori

Sòls
 • Sals solubles inclòs el guix
 • Matèria orgànica oxidable al permanganat
 • Sulfats solubles
 • Contingut de guixos
 • Carbonats
 • Agressivitat del sòl al formigó (acidesa de Baumman-Gully i contingut de sulfats)
Ciments
 • Pèrdua per calcinació
 • Sulfats
 • Residu insoluble
 • Clorurs
Formigó endurit (formigó, bigues i biguetes)
 • Determinació de ciment aluminós en biguetes de formigó
 • Determinació pH
 • Clorurs
 • Sulfats
 • Contingut de ciment amb relació aigua-ciment
 • Porositat
Peces ceràmiques
 • Resistència a les taques
 • Resistència química
 • Resistència al clivellament