Microbiologia, salut ambiental i alimentària

Microbiologia i salut ambiental

Responsable d’àrea Salut Ambiental i Microbiologia
Mariona Sala
Llicenciada en Química
msala@cecam.com

 

Coordinadora tècnica
M.Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica
marius@cecam.com

 

Tècnica comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química
csoler@cecam.com

Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  L’Àrea de Microbiologia i Salut Ambiental disposa de mitjans tècnics i humans per dur a terme un ampli ventall d’assaigs, que els classifiquem en funció de la matriu a analitzar.
  En aigües es realitzen diferents assaigs microbiològics i fisicoquímics depenent de la seva tipologia, així realitzem anàlisis d’aigües de consum, envasades, mineromedicinals, reg i de bany, sempre en el marc de referència de les normatives d’aplicació. Cal destacar l’anàlisi de legionel·la, que es realitza en aigües procedents de diferents instal·lacions de risc tals com torres de refrigeració, condensadors evaporatius, circuits d’aigua calenta i freda, sistemes de reg per aspersió i fonts ornamentals entre altres.

   

  En el sector alimentari, es determinen els principals bacteris associats a tòxic-infeccions alimentàries i higiene de processos.
  Així mateix, en el camp de l’agricultura i la pagesia, es dona assessorament i es realitzen anàlisis de terres de conreu, adobs i fertilitzants, farratges,…
  Ens avala l’acreditació dels assaigs per ENAC en moltes d’aquestes matrius i els reconeixements com a laboratori agroalimentari acreditat i reconegut pel departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i com a Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària pel Departament de Salut.

   

  Els serveis que oferim són:

   

  Aigües
  • Legionel·la
  • Aigües de consum, envasades i mineromedicinals
  • Aigües de bany (piscines)
  • Aigües de reg
  • Aigües ultrapures i diàlisis
  • Aliments
  • Cosmètics i perfums
  • Sorres
  • Adobs i fertilitzants
  • Farratges
  • Pinsos
  Aliments
  Sorres
  Adobs i fertilitzants
  Farratges
  Pinsos

  Legionella

   

  L’Àrea de microbiología Agroalimentària i salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi i presa de mostres de legionella.

  El mètode analític per a la detecció i recompte de legionella es basa en la norma ISO 11731, tal com indica la normativa d’aplicació RD 487/2022, de 21 de Juny per el que s’estableixen elsels requisits sanitaris per a la prevenció i els control de la legionel·losi. Cal destacar que l’assaig de detecció i recompte de legionel·la està inclòs en l’abast d’acreditació ENAC del laboratori CECAM.

  La presa de mostres per l’assaig de legionella, també està acreditada per ENAC. Disposem d’un equip de tècnics qualificats que realiyzen la presa de mostres d’aigua en instal·lacions de risc tals com torres de refrigeració, condensadors evaporatius, circuits d’aigua calenta i freda sanitària, instal·lacions termals, jacuzzis, fonts ornamentals, regs per aspersió entre altres.

   

  Assaigs:
  Paràmetres microbiològics
  • Legionella (1)
  • Bacteris aerobis
  Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua en instal·lacions de risc per legionella
  • Temperatura
  • Terbolesa
  • Conductivitat
  • Ferro total
  • Desinfectants residuals:
   Clor lliure residual
   Brom total
   Peròxid d’hidrògen
   Diòxid de clor

  Aigües consum, envasades, mineromedicinals i de captació

  L’Àrea de Microbiologia i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans per poder ofereix assessorament i control en les analítiques que sol·licita la legislació vigent que regula l’aigua de consum humà (RD140/2003 i RD 902/2018), l’aigua envasada (RD 1799/2010), l’aigua mineromedicinal (RD 1798/2010).

  Així mateix, també podem realitzar la presa de mostres i alhora, prendre les dades in situ necessàries (Temperatura de l’aigua, contingut en clor lliure, clor total,…) per tal d’obtenir una correcte caracterització de la mostra d’aigua que es pren.

  Anàlisis físico-químiques
  • Determinació del pH
  • Conductivitat
  • Amoni
  • Turbidesa
  • Quantificació de metalls pesants (antimoni, ferro, plom, alumini, bor, coure, sodi, crom, mercuri, seleni, arsènic, etc..)
  • Quantificació de cations i anions (clorurs, sulfats, nitrats, nitrits, fosfats, bromurs)
  • Oxidabilitat
  • Cianurs
  • Alcalinitat
  • COT, Carboni orgànic total
  Anàlisis microbiològiques
  • Presència i quantificació de Coliforms totals
  • Presència de Coliforms fecals
  • Presència i quantificació de E. coli
  • Presència i quantificació Enterococs
  • Presència i quantificació Clostridium perfringens
  • Presència de Pseudomonas aeruginosa
  • Quantificació de microorganismes aerobis a 22ºC
  • Quantificació de micoorganismes aerobis a 36ºC
  Anàlisis cromatogràfiques
  • Compostos orgànics volàtils halogenats (COVH)
  • Compostos orgànics volàtils no halogenats (COVNH)
  • Trihalometans (THM)
  • Percentatge de dissolvents
  • BTEX
  • Nonilfenol
  • Plaguicides organoclorats (POC)
  • Plaguicides organofosforats (POF)
  • Triazines
  • Hidrocarburs aromàtics policíclics (HPA)
  • Bifenils policlorats (PCB)
  • Hidrocarburs totals del petroli (TPHs)

  Aigües de bany (Piscina)

   

  L’àrea de Microbiologia i Salut Ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi i presa de mostres d’aigües de bany (piscines).
  Els paràmetres a analitzar en les aigües de bany són els que s’estableixen en el RD 742/2013, de 27 de setembre, per el que s’estableixen els criteris tècnicosanitaris de les piscines, i que a continuació es descriuen.

   

  Assaigs:
  Paràmetres indicadors de la qualitat de l'aigua
  • pH
  • Temperatura
  • Transparència
  • Terbolesa
  • Potencial redox Turbiditat
  • Desinfectants residuals:
   – Clor lliure residual
   – Clor combinat residual
   – Brom total
   – Àcid isocianúric
  • Escherichia coli
  • Psedomonas aeruginosa
  • Legionella (1)

  (1) Només en el cas que és generi aerosol en el vas

  Paràmetres indicadors de la qualitat de l'aire (piscines cobertes)
  • Humitat relativa
  • Temperatura ambient
  • CO2

  A part dels paràmetres indicats en la normativa estatal (RD 742/2013), a nivell autonòmic , el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, indica a part dels paràmetres indicats anteriorment, el control de:

  • Oxidabilitat al permanganat
  • Amoníac
  • Staphylococus aureus

  Aigües de reg

   

  Dins els serveis del laboratori CECAM, àrea de Mediambient, Microbiologia i Salut Ambiental, també es dona assessorament i anàlisis de les aigües de reg, tant per de plantacions, aigües agrícoles, per jardineria, …
  S’utilitzen els mètodes oficials d’anàlisis per aigües de plantacions així com les diferents normes espanyoles i europees de referència per tal de caracteritzar cada paràmetre.

  Assaigs:
  • PH
  • Conductivitat
  • Duresa
  • Elements majoritaris: Sodi, potassi, calci, magnesi
  • Carbonats / Bicarbonats
  • Anions i cations: Clorurs, sulfats, nitrits, nitrats, fluorurs
  • Metalls pesants com Ferro, Bor, Coure, Manganès, Zenc, …
  • Càlcul índex SAR
  • Legionella (2)
  • Ous de nemàtodes paràsits intestinals
  • Presència de E. coli, Salmonella spp

  (2) Només en el cas que l’ús de l’aigua generi aerosol

  Aigües ultra pures i diàlisi

   

  L’Àrea de Microbiologia i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans per poder realitzar el control de les aigües ultrapures i de circuits de diàlisi segons les recomanacions de la “Sociedad Española de Nefrologia” en la guia de gestió de qualitat del líquid de diàlisi i la norma UNE 111-301-90 característiques de l’aigua utilitzada en hemodiàlisis.
  En la delicada presa de mostres, es controlen les dades necessàries in situ com la temperatura, presència de clor lliure i clor total.

  Assaigs fisicoquímics
  • Conductivitat
  • pH
  • Anions i cations: Clorurs, sulfats, nitrats, nitrits,..
  • Sodi, potassi, calci i magnesi
  • Endotoxines
  Assaigs microbiològics
  • Recompte de microorganismes mesòfils
  • Recompte de fongs i llevats

  Aliments

   

  L’Àrea de Salut ambiental i alimentaria disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi microbiològic i presa de mostres de productes alimentaris.
  El ventall de productes a analitzar és molt ampli, entre els que destaquem: productes carnis, productes làctics, productes de la pesca, productes de fleca i pastisseria, plats preparats entre altres.

  Per altra banda, realitzem anàlisi microbiològic per a control d’higiene de processos, tant a nivell de superfícies de treball com d’ambients.

  Per a determinar els paràmetres a analitzar ens basem en el Reglament (CE) 2073/2005 de la comissió de 15 de novembre relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, modificat posteriorment per el Reglament CE 1441/2007 i altres normatives vigents.

  Cal destacar que CECAM disposa d’acreditació ENAC, pels assaigs de Detecció de Salmonella spp i Listeria monocytogenes.

   

  Assaigs microbiològics
  • Salmonella
  • Listeria monocytogenes
  • Escherichia coli
  • Enterobacteries
  • Fongs
  • Llevats
  • Bacteris aerobis
  • Bacteris anaerobis
  • Clostridium perfringens
  • Clostridis sulfitreductors
  • Campylobacter
  • Staphylococcus aureus
  Assaigs físico-químics
  • Determinació de la proteïna
  • Determinació del greix total
  • Cendres i humitat
  • Determinació de fibra bruta
  • Determinació de metalls pesants (Ni, Cr, Pb, Hg,…)
  • Determinació alèrgens

  Terres o sòls agrícoles

   

  L’àrea de Microbiologia i Salut Ambiental disposa de mitjans tècnics i humans per oferir amb garanties, un correcte control i assessorament en sòls i terres d’ús agrícola.
  Els assaigs es realitzen segons els Mètodes Oficials d’Anàlisis del MAPA i normes de referència.

  Ens podem desplaçar per realitzar la presa de mostres ó indicar-vos com fer-ho per tal que la mostra que arribi al laboratori sigui adient a les vostres necessitats.

   

  Assaigs:
  Assaigs microbiològics
  • Salmonella
  • Escherichia coli
  • Fongs i Llevats
  • Altres
  Assaigs físico-químics en sòls agrícoles
  • Determinació de la textura (%llims, %argiles i %sorres)
  • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, %Fòsfor, %Potassi)
  • Determinació del pH (extracte 1:2,5 en aigua i KCl)
  • Determinació de la salinitat (extracte 1:5 en aigua)
  • Capacitat de canvi (Na, K, Ca i Mg , CIC)
  • Carbonats per calcimetria
  • Metalls pesants i mercuri (Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb, Fe, B…)

  Sorres

   

  L’Àrea d’Agroalimentària i Salut ambiental disposa de tots els mitjans tècnics i humans, així com d’una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi microbiològic i presa de mostres de sorra, bàsicament en sorreres infantils i sorres de platja.
  En l’anàlisi de sorres , donat que no es disposa de normativa sanitària específica, es segueixen els criteris establerts en la norma tècnica NTJ13R, publicada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

  Assaigs microbiològics
  • Escherichia coli
  • Enterococs fecals
  • Ous de nemàtodes paràsits intestinals
  • Fongs

  Adobs i fertilitzants

   

  L’àrea de Microbiologia i Mediambient disposa de tots els mitjans tècnics i humans per la realització dels anàlisis dels fertilitzants alhora de caracteritzar-los a nivell de micronutrients i de macronutrients.
  Es poden analitzar tant fertilitzants sòlids com líquids i orgànics o inorgànics.

   

  Assaigs:
  Assaigs físico-químics de fertilitzants i adobs
  • Determinació del contingut en nitrogen total (N-NO3, N-NH3, N-orgànic,..)
  • Determinació del contingut en fòsfor
  • Determinació del contingut en potassi
  • Residu insoluble àcid
  • Determinació del contingut en micronutrients (sofre, bor,..)
  • Metalls pesants i mercuri (Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, Hg, …)

  Farratges

  Formant part del cicle integral de producció, l’àrea de Microbiologia i Mediambient disposa dels mitjans tècnics i humans per realitzar estudis de qualitat de farratges i pastures.>

   

  Assaigs:
  Anàlisis físico-químiques
  • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, %Fòsfor, %Potassi)
  • Determinació de la humitat
  • Fibra bruta
  • Greixos
  • Proteïna bruta
  • Quantificació de cations: Na, K, Ca i Mg
  • Cendres o residu inorgànic
  • Metalls pesants i mercuri (Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb, Fe, B…)

  Pinsos

   

  L’Àrea deMicrobiologia i Medi ambient disposa de tots els mitjans tècnics i humans per a realitzar el control i els anàlisis de pinsos – aliments per animals i les seves matèries primeres, segons els mètodes oficials d’anàlisis regulats per RD2257/1994 i afins. Tant la caracterització química del producte, com l’estudi microbiològic per absència de patògens.

   

  Assaigs:
  Anàlisis físico-químiques
  • Humitat
  • Fòsfor
  • Calci
  • pH
  • Cendres (%)
  • Proteïna bruta (%)
  • Greix (%)
  • Fibra bruta (%)
  Anàlisis micro-biològiques
  • Investigació de Salmonella spp
  • Investigació i recompte de Listeria spp i L. monocytogenes
  • Investigació i recompte de E. coli