Materials d’obra

Ceràmiques i pedres

Responsable d’Àrea
Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació (estudi de Materials d’obra)
jpetit@cecam.com

 


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
jpetit@cecam.com

L’àrea de Materials d’obra engloba tots els assaigs referents a materials destinats a les obres d’edificació i obra civil:

 

 • Productes ceràmics: peces per a parets (maons,rajols), paviments i revestiments, (rajoles), teules, peces per sostres (revoltons)
 • Productes prefabricats de formigó: peces per a parets i murs (blocs), bigues i bigades, peces per a paviment (terratzo, panot, vorades, …), teules, canonades, …
 • Morters
 • Aïllaments
 • Pedra
 • Pintures
 • Altres materials d’obra

 

En tots aquests materials d’obra es comproven les característiques tècniques específiques de cada producte, inclòs marcatge CE.

 

Assaigs de Materials d’obra

Aïllants tèrmics
 • Coeficient de conductivitat tèrmica d’una proveta.
 • Densitat aparent.
 • Resistència a compressió (poliestirè i poliuretà) Dimensions (poliestirè i poliuretà) de planxes, panells.
 • Absorció d’aigua pel mètode del buit.
 • Determinació de les dimensions i tolerància de forma d’un aïllament de fibra de vidre.
Bigades
 • Toleràncies dimensionals i defectes.
 • Flexió en buit.
 • Compressió.
 • Expansió per humitat.
 • Inclusions calcàries.
 • Densitat aparent.
 • Absorció d’aigua.
 • Sulfats solubles.
 • Geladicitat.
Bigues i biguetes
 • Resistència a flexió de biguetes fins a 12 m de longitud.
 • Extracció de microproveta en bigueta de formigó portada al laboratori.
 • Resistència a tallant de biguetes de formigó fins a 12 m de longitud.
 • Determinació de ciment aluminós en biguetes de formigó.
 • Determinació pH.
 • Clorurs.
 • Sulfats.
 • Carbonatació.
Fustes i derivats
 • Contingut de la humitat per el mètode del secat en estufa.
 • Pes específic aparent.
 • Flexió estàtica en biga de fusta.
Pedres naturals i artificials
 • Absorció d’aigua.
 • Pes específic, densitat aparent i porositat oberta en pedres naturals.
 • Resistència a compressió sobre pedra natural.
 • Resistència al xoc.
 • Determinació de l’energia de ruptura (impacte).
 • Determinació del coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat sobre pedra natural.
 • Característiques geomètriques.
 • Resistència al gel – desgel.
 • Resistència a la flexió.
 • Resistència a la desgast.
 • Resistència al lliscament.
 • Aspecte.
 • Estudi petrogràfic.
 • Resistència a la compressió.
 • Assaig d’adherència de pedra natural amb el seu suport.
 • Resistència als àcids.
Pintures
 • Assaig d’adherència d’una mostra de pintura o vernís.
 • Determinació del gruix d’una mostra de pintura o vernís.
 • Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida.
 • Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques.
 • Determinació del coeficient de retroreflexió d’una marca vial en servei.
 • Granulometria de les microesferes.
 • Índex de refracció.
 • Percentatge de microesferes defectuoses.
Portes i finestres
 • Assaig d’estanquitat a l’aigua d’obertures in situ.
 • Assaig d’estanquitat a l’aigua de façanes in situ.
 • Comprovació del gruix de pintura en els perfils d’alumini d’obertures.
Rajols i blocs ceràmics
 • Mesura de les dimensions i comprovació de la forma.
 • Comprovació dels defectes estructurals.
 • Assaig eflorescències.
 • Assaig de succió.
 • Determinació de la taxa d’absorció d’aigua inicial.
 • Assaig de geladicitat.
 • Expansió per humitat.
 • Determinació de l’absorció d’aigua.
 • Densitat aparent.
 • Flexió.
 • Resistència compressió.
 • Inclusions calcàries (calells).
 • Compressió en fàbrica de rajols.
 • Determinació de la massa.
 • Sulfats solubles en àcid (%SO3).
 • Clorurs (Mètode Volhard).
 • Sals solubles.
 • Determinació de l’absorció d’aigua per immersió en aigua bullint.
 • Determinació de la densitat absoluta seca i de la densitat aparent seca.
 • Sals actives.
 • Geometria i forma. Determinació del volum net i del percentatge de buits per pesada hidrostàtica.
 • Determinació de la coloració uniforme. Maons de la classe “vista”.
Teules ceràmiques de formigó
 • Característiques geomètriques.
 • Defectes estructurals (fissures, esquerdes, exfoliacions, laminacions i crostaparats).
 • Assaig de flexió.
 • Resistència a l’impacte.
 • Permeabilitat en teules.
 • Absorció d’aigua.
 • Geladicitat.
 • Determinació de la massa.
Tubs de formigó
 • Característiques geomètriques.
 • Absorció d’aigua.
 • Flexió transversal fins a d=180 cm.
 • Flexió longitudinal fins a d=100 cm.
 • Estanquitat canonada col·locada.
Vorades i rigoles
 • Comprovacions dimensionals.
 • Toleràncies d’aspecte i forma de rigola.
 • Mesura de les dimensions i aspecte visual.
 • Resistència a la flexió.
 • Compressió mitjançant l’extracció d’un testimoni cilíndric.
 • Resistència al desgast per abrasió.
 • Absorció d’aigua.
 • Resistència al gel – desgel.
 • Resistència al gel – desgel amb sals descongelants.
 • Densitat aparent.
 • Resistència al lliscament sense polir (USRV).
Blocs de formigó
 • Regularitat de formes i dimensions.
 • Determinació de les dimensions i planeïtat.
 • Resistència a compressió.
 • Densitat real del formigó del bloc.
 • Determinació de la densitat absoluta seca i de la densitat aparent seca.
 • Absorció d’aigua.
 • Sulfats solubles en aigua.
 • Geladicitat.
 • Determinació de la secció neta, secció bruta índex de massís.
 • Succió d’aigua.
 • Determinació de la absorció d’aigua per capil·laritat.
 • Determinació de la resistència a flexotracció de les peces de formigó per a fàbrica de paleteria.
 • Comprovació de l’aspecte.
 • Contingut de matèria orgànica total (%MO).
Morters i lletades
 • Morters endurits. Resistència a flexotracció i compressió.
 • Adherència sobre 5 provetes.
 • Contingut de ciment en %.
 • Morters frescs. Determinació de la densitat aparent.
 • Determinació del contingut d’aire (mètodes de l’alcohol i de pressió).
 • Consistència mitjançant la taula de sotracs i per penetració del pistó.
 • Determinació de la viscositat d’un llot mitjançant viscosímetre de Marsh.
 • Determinació de la densitat d’un llot tixotròpic, lletada o morter d’injecció.
 • Determinació del coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat del morter endurit.
 • Determinació del període d’utilització i del temps obert d’un morter fresc.
 • Determinació del contingut en clorurs solubles en aigua d’un morter fresc.
 • Determinació de la resistència inicial a tallant.
 • Determinació de la resistència a l’adhesió dels morters d’arrebossat i enlluït endurits aplicats sobre suports.
 • Comprovació del gruix d’arrebossat d’un parament.
 • Determinació del contingut d’humitat per assecatge en estufa.
Revestiments ceràmics
 • Característiques geomètriques.
 • Característiques d’aspecte.
 • Determinació de l’absorció d’aigua.
 • Flexió.
 • Determinació de la duresa al ratllat de la superfície segons Mohs.
 • Determinació de la resistència a l’abrasió profunda en peces no esmaltades.
 • Determinació de la resistència a l’abrasió en rajoles esmaltades.
 • Resistència al xoc tèrmic.
 • Resistència de l’esmalt al clivellament.
 • Rajoles ceràmiques. Determinació de la resistència química.
 • Determinació de la resistència a les taques.
 • Resistència a la gelada.
 • Resistència al xoc o impacte.
 • Sals actives.
 • Resistència al lliscament sense polir (USRV).