Materials d’obra

Ceràmiques i pedres

Responsable d’Àrea
Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació (estudi de Materials d’obra)

 


✉ jpetit@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  L’àrea de Materials d’obra engloba tots els assaigs referents a materials destinats a les obres d’edificació i obra civil:

   

  • Productes ceràmics: peces per a parets (maons,rajols), paviments i revestiments, (rajoles), teules, peces per sostres (revoltons)
  • Productes prefabricats de formigó: peces per a parets i murs (blocs), bigues i bigades, peces per a paviment (terratzo, panot, vorades, …), teules, canonades, …
  • Morters
  • Aïllaments
  • Pedra
  • Pintures
  • Altres materials d’obra

   

  En tots aquests materials d’obra es comproven les característiques tècniques específiques de cada producte, inclòs marcatge CE.

   

  Assaigs de Materials d’obra

  Aïllants tèrmics
  • Coeficient de conductivitat tèrmica d’una proveta.
  • Densitat aparent.
  • Resistència a compressió (poliestirè i poliuretà) Dimensions (poliestirè i poliuretà) de planxes, panells.
  • Absorció d’aigua pel mètode del buit.
  • Determinació de les dimensions i tolerància de forma d’un aïllament de fibra de vidre.
  Bigades
  • Toleràncies dimensionals i defectes.
  • Flexió en buit.
  • Compressió.
  • Expansió per humitat.
  • Inclusions calcàries.
  • Densitat aparent.
  • Absorció d’aigua.
  • Sulfats solubles.
  • Geladicitat.
  Bigues i biguetes
  • Resistència a flexió de biguetes fins a 12 m de longitud.
  • Extracció de microproveta en bigueta de formigó portada al laboratori.
  • Resistència a tallant de biguetes de formigó fins a 12 m de longitud.
  • Determinació de ciment aluminós en biguetes de formigó.
  • Determinació pH.
  • Clorurs.
  • Sulfats.
  • Carbonatació.
  Fustes i derivats
  • Contingut de la humitat per el mètode del secat en estufa.
  • Pes específic aparent.
  • Flexió estàtica en biga de fusta.
  Pedres naturals i artificials
  • Absorció d’aigua.
  • Pes específic, densitat aparent i porositat oberta en pedres naturals.
  • Resistència a compressió sobre pedra natural.
  • Resistència al xoc.
  • Determinació de l’energia de ruptura (impacte).
  • Determinació del coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat sobre pedra natural.
  • Característiques geomètriques.
  • Resistència al gel – desgel.
  • Resistència a la flexió.
  • Resistència a la desgast.
  • Resistència al lliscament.
  • Aspecte.
  • Estudi petrogràfic.
  • Resistència a la compressió.
  • Assaig d’adherència de pedra natural amb el seu suport.
  • Resistència als àcids.
  Pintures
  • Assaig d’adherència d’una mostra de pintura o vernís.
  • Determinació del gruix d’una mostra de pintura o vernís.
  • Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida.
  • Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques.
  • Determinació del coeficient de retroreflexió d’una marca vial en servei.
  • Granulometria de les microesferes.
  • Índex de refracció.
  • Percentatge de microesferes defectuoses.
  Portes i finestres
  • Assaig d’estanquitat a l’aigua d’obertures in situ.
  • Assaig d’estanquitat a l’aigua de façanes in situ.
  • Comprovació del gruix de pintura en els perfils d’alumini d’obertures.
  Rajols i blocs ceràmics
  • Mesura de les dimensions i comprovació de la forma.
  • Comprovació dels defectes estructurals.
  • Assaig eflorescències.
  • Assaig de succió.
  • Determinació de la taxa d’absorció d’aigua inicial.
  • Assaig de geladicitat.
  • Expansió per humitat.
  • Determinació de l’absorció d’aigua.
  • Densitat aparent.
  • Flexió.
  • Resistència compressió.
  • Inclusions calcàries (calells).
  • Compressió en fàbrica de rajols.
  • Determinació de la massa.
  • Sulfats solubles en àcid (%SO3).
  • Clorurs (Mètode Volhard).
  • Sals solubles.
  • Determinació de l’absorció d’aigua per immersió en aigua bullint.
  • Determinació de la densitat absoluta seca i de la densitat aparent seca.
  • Sals actives.
  • Geometria i forma. Determinació del volum net i del percentatge de buits per pesada hidrostàtica.
  • Determinació de la coloració uniforme. Maons de la classe “vista”.
  Teules ceràmiques de formigó
  • Característiques geomètriques.
  • Defectes estructurals (fissures, esquerdes, exfoliacions, laminacions i crostaparats).
  • Assaig de flexió.
  • Resistència a l’impacte.
  • Permeabilitat en teules.
  • Absorció d’aigua.
  • Geladicitat.
  • Determinació de la massa.
  Tubs de formigó
  • Característiques geomètriques.
  • Absorció d’aigua.
  • Flexió transversal fins a d=180 cm.
  • Flexió longitudinal fins a d=100 cm.
  • Estanquitat canonada col·locada.
  Vorades i rigoles
  • Comprovacions dimensionals.
  • Toleràncies d’aspecte i forma de rigola.
  • Mesura de les dimensions i aspecte visual.
  • Resistència a la flexió.
  • Compressió mitjançant l’extracció d’un testimoni cilíndric.
  • Resistència al desgast per abrasió.
  • Absorció d’aigua.
  • Resistència al gel – desgel.
  • Resistència al gel – desgel amb sals descongelants.
  • Densitat aparent.
  • Resistència al lliscament sense polir (USRV).
  Blocs de formigó
  • Regularitat de formes i dimensions.
  • Determinació de les dimensions i planeïtat.
  • Resistència a compressió.
  • Densitat real del formigó del bloc.
  • Determinació de la densitat absoluta seca i de la densitat aparent seca.
  • Absorció d’aigua.
  • Sulfats solubles en aigua.
  • Geladicitat.
  • Determinació de la secció neta, secció bruta índex de massís.
  • Succió d’aigua.
  • Determinació de la absorció d’aigua per capil·laritat.
  • Determinació de la resistència a flexotracció de les peces de formigó per a fàbrica de paleteria.
  • Comprovació de l’aspecte.
  • Contingut de matèria orgànica total (%MO).
  Morters i lletades
  • Morters endurits. Resistència a flexotracció i compressió.
  • Adherència sobre 5 provetes.
  • Compostos de sofre.
  • Contingut de ciment en Kg/m3 i en %.
  • Morters frescs. Determinació de la densitat aparent.
  • Determinació del contingut d’aire (mètodes de l’alcohol i de pressió).
  • Consistència mitjançant la taula de sotracs i per penetració del pistó.
  • Determinació de la viscositat d’un llot mitjançant viscosímetre de Marsh.
  • Determinació de la densitat d’un llot tixotròpic, lletada o morter d’injecció.
  • Determinació del coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat del morter endurit.
  • Determinació del període d’utilització i del temps obert d’un morter fresc.
  • Determinació del contingut en clorurs solubles en aigua d’un morter fresc.
  • Determinació de la resistència inicial a tallant.
  • Determinació de la resistència a l’adhesió dels morters d’arrebossat i enlluït endurits aplicats sobre suports.
  • Comprovació del gruix d’arrebossat d’un parament.
  • Determinació del contingut d’humitat per assecatge en estufa.
  Revestiments ceràmics
  • Característiques geomètriques.
  • Característiques d’aspecte.
  • Determinació de l’absorció d’aigua.
  • Flexió.
  • Determinació de la duresa al ratllat de la superfície segons Mohs.
  • Determinació de la resistència a l’abrasió profunda en peces no esmaltades.
  • Determinació de la resistència a l’abrasió en rajoles esmaltades.
  • Resistència al xoc tèrmic.
  • Resistència de l’esmalt al clivellament.
  • Rajoles ceràmiques no esmaltades. Determinació de la resistència química.
  • Determinació de la resistència a les taques.
  • Resistència a la gelada.
  • Resistència al xoc o impacte.
  • Sals actives.