Formigons, Àrids i Ciments

Formigons i ciments

Responsable d’Àrea de formigons i ciments
Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació
jpetit@cecam.com

Responsable dels assaigs d’Àrids
Maria Vidal
Arquitecta Tècnic
mvidal@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran 
jduran@cecam.com

 


Demanar pressupost
orientatiu de
formigons, àrids i ciments
Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
jduran@cecam.com

Assaigs de formigons i ciments tant amb el producte acabat en estat fresc com ja endurit, així com anàlisi dels seus components: àrids, aigua, ciment additius, adicions i de l’acer d’armar. Assaigs de formigons i ciments indicats a la instrucció EHE i al Codi Estructural.

 

Àrids
 • Anàlisi granulomètric d’àrids per formigó,
 • Àrids per formigons i morters. Determinació de terrossos d’argila
 • Determinació del contingut de la sorra d’un llot en % de volum
 • Àrids per formigó. Determinació de fins,
 • Determinació dels compostos orgànics que afecten a la revinguda i a l’enduriment del ciment,
 • Determinació del contingut d’humus
 • Partícules toves d’una grava
 • Compostos de sofre (quantitatiu)
 • Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat
 • Estabilitat al sulfat magnèsic d’àrids o sorres per elaborar formigons
 • Determinació de la forma de les partícules. Coeficient de forma d’una grava
 • Determinació de les densitats i coeficients d’absorció,
 • Identificació mineralògica mitjançant difracció per raigs X
 • Avaluació de fins. Assaig de l’equivalent de sorra.
 • Determinació de la resistència a la fragmentació pel mètode d’assaig “Los Ángeles”,
 • Friabilitat de les sorres
 • Blau de Metilè
 • Clorurs solubles en aigua (mètode de Volhard)
 • Reactivitat àlcali-carbonat
 • Sulfats solubles en aigua
 • Contingut total en sofre
 • Contingut total en sofre per Infraroig. (Analitzador C/S)
 • Sulfats solubles en àcid
 • Sulfurs solubles en àcid
 • Índex de llenques
 • Descripció petrogràfica simplificada
 • Determinació de la resistència al desgast (Micro-Deval),
 • Preparació de mostres
 • Determinació del percentatge de cares de fractures de les partícules d’àrid gruix.
 • Contaminants lleugers
 • Contingut soluble (solubilitat) en aigua
 • Densitat de volum (aparent de pols)
 • Densitat real del filler afegit Mètode del Picnòmetre
 • Estabilitat per volum. Retracció per assecat,
 • Densitat aparent de les partícules d’escullera,
 • Determinació de la distribució de la mida de les partícules grosses.
 • Determinació de la distribució de masses lleugeres i pesades i forma.
 • Procediment i terminologia per a la descripció petrogràfica mitjançant difracció de Raigs X
 • Determinació de les propietats tèrmiques i d’alteració dels àrids. Assaig d’ebullició per als basalts “Sonnenbrand”
 • Determinació del contingut d’aigua per assecat en estufa
 • Propietats mecàniques de les roques. Determinació de la resistència. Part 5: Resistència a càrrega puntual.
 • Determinació de la distribució de masses de granulometries lleugeres i pesades (de 25Kg a >500Kg).
 • Determinació del percentatge de components d’escullera amb relació longitud /gruix superior a 3.
 • Determinació de la distribució de masses de granulometries grolleres (Susceptibilitat a l’aigua
 • Mètodes d’assaig per la pedra natural (Escullera). Determinació de la resistència a la compressió uniaxial.
 • Àrids per balast: partícules de longitud superior a 100 mm.
 • Contingut en carbonat càlcic o diòxid de carboni d’àrids fins per a les capes superficials de formigó
 • Assaig de classificació dels components dels àrids grossos reciclats
Calç Construcció
 • Finor de mòlt d’una calç
 • Finor de mòlt d’una calç
 • Principi i fi de presa d’una calç hidràulica
 • Estabilitat de volum d’una calç hidràulica
 • Resistència a compressió d’una calç hidràulica
 • Pèrdua per calcinació
 • Contingut de calç lliure i/o soluble
 • Anàlisi químic incloent: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO i MgO
 • Reactivitat de la calç
 • Clorurs
Ciments
 • Finor de mòlt per tamisat humit
 • Presa de mostres de ciment
 • Pes específic i densitat real
 • Principi i fi de revinguda
 • Expansió per agulles de Le Chatelier
 • Determinació de les resistències mecàniques d’un ciment (una sèrie de provetes per edat),
 • Pèrdua per calcinació
 • Residu insoluble en àcid clorhídric HCL i carbonat de sodi NA2CO3
 • Triòxid de sofre
 • Anàlisi química incloent: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO i MgO
 • Determinació del contingut de clorurs
 • Humitat natural
 • Determinació del contingut d’àlcalis
 • Contingut d’alumini (Al2O3)
 • Contingut de sílice total (SiO2)
 • Contingut de ferro (Fe2O3)
 • Contingut de calci (CaO)
 • Contingut de magnesi (MgO)
 • Contingut de titani (TiO2)
 • Contingut de potassi (K2O)
 • Contingut de manganès (% MnO)
 • Contingut en fòsfor (%P o %P2O5)
 • Caracterització química d’argiles: contingut de manganès (%MnO), contingut de fòsfor (%P o %P2O5), contingut d’àlcalis (Na2O, K2O, CaO, MgO), contingut d’alumini (Al2O3), contingut de ferro (Fe2O3), contingut de sílice total (SiO2), contingut de titani (TiO2), disgregació alcalina, pèrdua al foc
 • Contingut de sodi (%Na2O)
 • Residu insoluble en àcid clorhídric HCL
Ciments naturals
 • Finor de mòlt s/ UNE 80108:1986
 • Principi i fi de revinguda s/ UNE-EN 196-3:1996
 • Resistència a flexotracció i compressió (sobre 3 provetes per edat) s/ UNE 80116:1986
Formigó en general

• Fabricació, curat, recapçat i ruptura a compressió de provetes.
• Fabricació, curat i ruptura a tracció indirecta de provetes (mètode brasiler)
• Determinació de la consistència del formigó .
• Fabricació, curat i ruptura a flexotracció de provetes de 15x15x60 cm .
• Determinació del contingut d’aire pel mètode de pressió d’una mostra de formigó fresc
• Granulometria d’una mostra de formigó fresca
• Determinació de la densitat d’un formigó fresc .
• Determinació de la homogeneïtat del formigó.
• Determinació de la profunditat de penetració d’aigua sota pressió.
• Extracció, tallat, recapçat i ruptura a compressió de testimonis de formigó de Ø 7,5-10-15 cm .
• Extracció, recapçat i ruptura a compressió de provetes testimoni de 7,5 cm de diàmetre d’un bloc de 60x60x15 cm de formigó gunitat
• Tallat, recapçat i ruptura a compressió de provetes de diàmetres especials
• Determinació de la densitat, formigó endurit.
• Determinació de la profunditat de carbonatació en formigons endurits i posada en serveis
• Formigons amb fibres d’acer. Determinació del contingut de fibres
• Formigó amb fibres. Ruptura per flexotracció sobre proveta prismàtica
• Formigons amb fibres. Ruptura per compressió en provetes
• Formigó autocompactant. Assaig de l’escorriment
• Formigó autocompactant. Caracterització de la fluïdesa en presencia de barres. Assaig de l’escorriment amb l’anell japonès.
• Formigó autocompactant. Caracterització de la fluïdesa en presencia de barres. Mètode de la caixa en “L”
• Formigó autocompactant. Determinació del temps de flux. Assaig de l’embut en “V”.
• Determinació de la viscositat de lletades, con de Marsh
• Determinació de la densitat d’una lletada (bentonita)
• Determinació de l’exudació i la variació de volum (expansió o contracció) de la barreja (lletada o morter).
• Determinació del contingut de ciment d’un formigó en %,
• Determinació del contingut de ciment d’un formigó en kg/m3
• Anàlisi químic per determinar si el formigó ha estat elaborat amb ciment aluminós (pel mètode de la oxina)
• Determinació qualitativa de clorurs
• Determinació qualitativa de sulfats
• Determinació quantitativa de clorurs
• Determinació quantitativa de sulfats
• Determinació quantitativa de sulfats
• Determinació del pH (extracte aquos del formigó)
• Porositat del formigó endurit
• Difracció per Raigs X (identificació mineralògica)
• Determinació qualitativa de sulfurs solubles