ENTITAT DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS (EC-PCAA)

Entitat de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (EC-PCAA)

Directora tècnica Entitat de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (EC-PCAA)
Susanna Ruiz de Morales Casademont
Arquitecta Tècnica

 

Coordinadora Entitat de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (EC-PCAA)
Susanna Ruiz de Morales Casademont
Arquitecta Tècnica

 

Responsable Comercial
Jordi Duran Baró
jduran@cecam.com

 

 


✉ sruizdemorales@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  Amb aquesta habilitació es realitzen totes les actuacions de control de caràcter ambiental, que s’estableixen en el marc de la Llei 20/2009 i a les disposicions derivades del seu desplegament.

  El nostre abast d’actuació són les activitats incloses en la tipologia SERVEIS (incloses les Estacions de servei).

  Les actuacions que es realitzen són:

  • Control inicial

  En el moment de la posada en funcionament de l’activitat per verificar el compliment de les condicions de l’autorització o llicència ambiental.

  • Control periòdic

  Aquests controls tenen com objectiu garantir l’adequació permanent de les activitats als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l’autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials. Es realitzen de forma periòdica segons el que s’estableix a la Llei 20/2009:

  Anex I.2 4 anys
  Annex II 6 anys
  Annex III a criteri de l’administració. Règim d’autocontrols pels vectors ambientals cada 6 anys.

  • Control complementari

  Correspon a una visita complementaria a l’activitat, derivada d’un control ambiental desfavorable, per tal de comprovar si s’han corregit les deficiències trobades en la primera actuació de control.

  • Certificació tècnica

  És el document que s’utilitza en les activitats incloses en l’annex III, sotmeses a règim de comunicació ambiental, per acreditar davant de l’ajuntament que les instal·lacions i l’activitat compleixen els requisits legals exigibles.

  • Mesures vectorials

  Com a part de l’actuació de control ambiental integral o en controls sectorials, Cecam també està acreditat per realitzar les mesures i anàlisis corresponents als vectors ambientals: aigua, residus, sorolls i contaminació lluminosa.

   

  Descarrega Annex Tècnic EC-PCAA