ENTITAT DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS (EC-PCAA)

Entitat de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (EC-PCAA)

Directora tècnica Entitat de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (Ec-pcaa)
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecte tècnica

 

Coordinadora Entitat de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (Ec-pcaa)
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecte tècnica

 

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com

 

 


✉ sruizdemorales@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:cecam@cecam.com

Amb aquesta habilitació es realitzen totes les actuacions de control de caràcter ambiental, que s’estableixen en el marc de la Llei 20/2009 i a les disposicions derivades del seu desplegament.

El nostre abast d’actuació són les activitats incloses en la tipologiaSERVEIS(incloses les Estacions de servei).

Les actuacions que es realitzen són:

  • Control inicial

En el moment de la posada en funcionament de l’activitat després d’haver rebut la corresponent autorització o llicència ambiental.

  • Control periòdic

Aquests controls tenen com objectiu comprovar que l’activitat continua complint el que l’administració va autoritzar en el moment de donar el permís per iniciar l’activitat. Es realitzen de forma periòdica segons el que s’estableix a la Llei 20/2009:

Annex I.1 2 anys
Annex I.2 i I.3 4 anys
Annex II i IV 6 anys
Annex III a criteri de l’administració

  • Control complementari

Correspon a una visita complementaria a l’activitat, derivada d’un control ambiental desfavorable, per tal de comprovar si s’han subsanat les deficiències trobades en la primera actuació de control.

  • Certificació tècnica

És el document que s’utilitza en les activitats incloses en l’annex III, sotmeses a règim de comunicació ambiental, per acreditar davant de l’ajuntament que les instal·lacions i l’activitat compleixen els requisits legals exigibles.

  • Mesures vectorials

Com a part de l’actuació de control ambiental integral o en controls sectorials, Cecam també està acreditat per realitzar les mesures i anàlisis corresponents als vectors ambientals: aigua, residus, sorolls i contaminació lluminosa.

 

Descarrega Annex Tècnic EC-PCAA