ENTITAT DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DEL SUBSÒL (EC-SOL)

Entitat de Prevenció de la Contaminació del Subsòl (EC-SOL)

Director tècnic Entitat de Prevenció de la Contaminació del Subsòl (EC-SOL)
Jordi Torné
Llicenciat en geologia

Coordinadora
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecte tècnica

Responsable Comercial 
Jordi Duran 
jduran@cecam.com


jtorne@cecam.com
sruizdemorales@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

L’Entitat EC-SOL disposa de l’habilitació pels subcamps següents:

 • Investigació (I)
 • Anàlisi quantitativa de riscos (AQR)
 • Projectes de descontaminació (PD)

 

Les funcions que es duen a terme dins de cada subcamp són les següents:

 

Descarrega Annex Tècnic EC-SOL 
Subcamp Investigació (I):

Disseny i execució d’avaluacions de la qualitat del sòl associat a activitats, instal·lacions o
accions potencialment contaminants per a la realització dels informes següents:

 • L’Informe base o de situació de partida en el marc del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre.
 • Avaluació de l’estat del sòl i de la contaminació de les aigües subterrànies en el cas de tancament definitiu de l’activitat en el marc del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, i de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.
 • L’Informe preliminar de situació, l’Informe complementari i l’Informe de situació a què fa referència l’article 3 del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, quan portin associades tasques de recollida de mostres de sòl o d’aigües subterrànies o interpretació de resultats analítics.
 • L’Informe d’acreditació de la recuperació d’un sòl declarat contaminat i l’Informe d’acreditació de la recuperació per la via voluntària, d’acord amb el previst als articles 37 i 38 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
 •  L’Informe d’acreditació de la reparació de danys d’acord amb la Llei 26/2007, de 23 d’octubre.
 • Programes de control i seguiment o de millora ambiental d’un sòl alterat. Forma part d’aquest subcamp la presa de mostra (sòls, aigües subterrànies i vapors del subsòl) inclosa dins el procés d’investigació.
Subcamp Anàlisi quantitativa de riscos (AQR)
 • Mostreig i anàlisis de residus
 • Mostreig i anàlisis de fangs
 • Caracteritzacions de residus industrials
 • Caracteritzacions agronòmiques
Subcamp projectes de descontaminació (PD):

Redacció i direcció de projectes de descontaminació que hagi d’aprovar l’autoritat competent, inclosos els projectes de reparació de danys al sòl en el marc de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre.