Entitat de Control i Vigilància de masses d’aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG)

Entitat de Control i Vigilància de masses d’aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG)

Directora tècnica Entitat de Control i Vigilància de masses d’aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG)
Carme Llenas
Enginyera tècnica industrial esp. en Química industrial

 

Coordinadora
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecta tècnica

 

 


cllenas@cecam.com
sruizdemorales@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email: cecam@cecam.com

Els camps d’actuació habilitats són:

Descarrega Annex Tècnic EC-AIG
PMR

Inspecció i control d’aigües residuals, inclòs la presa de mostra, en establiments dels diferents usuaris de l’aigua i en estacions depuradores d’aigües residuals i/o la determinació in situ de determinats paràmetres ( pH, Temperatura, Conductivitat i Cabal -nivell 1).

L’objecte de la inspecció són les activitats o instal·lacions, els abocaments d’aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

Formen part de la inspecció les funcions següents: accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals i les que tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d’aigües residuals; efectuar les anàlisis que consideri oportunes; prendre mostres d’aigües residuals, així com d’aigües de procés relacionades amb l’abocament o per a la comprovació de les dades
declarades per l’interessat; mesurar els cabals abocats; prendre fotografies; i requerir tota la informació i documentació que sigui necessària.

PMF-SUB

Presa de mostres d’aigües subterrànies per a la posterior anàlisi fisicoquímica i/o la determinació in situ de determinats paràmetres (pH, Temperatura, Conductivitat i Nivell piezomètric).