Causes de la contaminació del sòl

Causes de la contaminació del sòl

La contaminació del sòl és una alteració de l’ambient natural d’un sòl i pot provocar un risc per a les persones i per al medi ambient.

Les causes principals de la contaminació són l’activitat humana (també anomenada antropogènica):

 • Emmagatzematge incorrecte de productes i/o residus en activitats industrials
 • Abocaments incontrolats de residus
 • Runa industrial
 • Bidons soterrats
 • Emmagatzematge incorrecte de productes o residus
 • Accidents en el transport de mercaderies
 • Fuites en tacs o operacions deficients
 • Abocaments incontrolats d’aigües residuals
 • Ús incorrecte de pesticides o adobs
 • Clavegueram antic en mal estat
 • Antics enterraments de residus
 • Deposició de contaminants atmosfèrics
 • Acumulació excessiva de residus en abocadors

Quan se sospita d’una contaminació del sòl, cal determinar i conèixer amb precisió l’abast i la gravetat de la contaminació. Per més dubtes, es pot consultar al departament de Geologia Ambiental de CECAM.