Assaig en obra

Assaig en obra

Responsable d’àrea

Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació

 


✉ jpetit@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  L’àrea d’Assaig en obra és molt àmplia i comprèn assaigs que generalment es realitzen a obra, com:

  • Proves de càrrega (forjats, jàsseres, estructures metàl·liques, etc) 
  • Estanquitat de cobertes, façanes i obertures
  • Gruixos i adherències de pintures en estructura metàl·lica (capa imprimació, acabat o de protecció al foc) 
  • Gruixos i densitat dels aïllaments (poliuretà projectat, etc)
  • Adherències de revestiments (aplacats, paviments, i revestiments de morter i pintura) 
  • Lliscament de paviments
  • Arrancament de perns d’ancoratge 

   

  Assaigs en obra

  Barreres de seguretat i baranes
  • Comprovació de les característiques dels perfils longitudinals de barreres de seguretat flexibles
  • Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció
  • Determinació de la resistència la tracció d’un suport de barrera de seguretat
  • Prova de càrrega en barrera de seguretat i baranes
  Cobertes i façanes
  • Impermeabilitat en coberta mitjançant inundació o aspersors
  • Estanquitat en façanes
  • Estanquitat en obertures
  Proves en estructures de formigó
  • Reconeixement escleromètric en elements de formigó
  • Prova de càrrega en forjat
  • Informe sobre l’estat d’una estructura de formigó
  • Reconeixement mitjançant ultrasons de pilars de formigó
  • Detecció d’armadures amb escàner en elements de formigó
  • Prova de càrrega a pont o viaducte
  • Control de fissures
  • Comprovació de tesat d’ancoratges
  • Control de fletxes
  Proves en estructures metàl·liques
  • Prova de càrrega en estructura metàl·lica
  • Inspecció visual de l’estat d’una estructura metàl·lica
  • Determinació del gruix de la capa de pintura de protecció al foc
  • Determinació del gruix de la capa de imprimació o pintura
  • Determinació del gruix de la capa de galvanitzat
  • Control dimensional i arrancament de perns d’ancoratge
  • Determinació de l’adherència de pintures
  • Determinació de l’adherència d’un recobriment galvanitzat
  • Determinació de la massa per unitat d’àrea del recobriment de galvanitzat
  • Comprovació de la tensió dels cargols a les juntes, (par de apriete)
  • Mesura de desplom i de la fletxa d’elements verticals i bigues d’acer
  • Control visual i amb assaigs no destructius de les soldadures
  • Comprovació de gruixos d’elements d’acer mitjançant ultrasons
  • Control de la porositat elèctrica d’un recobriment (chispómetro)
  Proves in situ
  • Determinació del gruix de l’aïllament projectat
  • Adherències de paviments i revestiments
  • Lliscament de paviments
  • Comprovació del gruix d’arrebossat d’un parament