Assaig en obra

Assaig en obra

Responsable d’àrea

Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació

Tècnic d’àrea
Maria Vidal
Arquitecte tècnic (assaig en obra)
mvidal@cecam.com

 

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu
Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
jduran@cecam.com

L’àrea d’Assaig en obra és molt àmplia i comprèn assaigs que generalment es realitzen a obra, com:

 • Proves de càrrega (forjats, jàsseres, estructures metàl·liques, etc) 
 • Estanquitat de cobertes, façanes i obertures
 • Gruixos i adherències de pintures en estructura metàl·lica (capa imprimació, acabat o de protecció al foc) 
 • Gruixos i densitat dels aïllaments (poliuretà projectat, etc)
 • Adherències de revestiments (aplacats, paviments, i revestiments de morter i pintura) 
 • Lliscament de paviments
 • Arrancament de perns d’ancoratge 

 

Assaigs en obra

Barreres de seguretat i baranes
 • Comprovació de les característiques dels perfils longitudinals de barreres de seguretat flexibles
 • Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció
 • Determinació de la resistència la tracció d’un suport de barrera de seguretat
 • Prova de càrrega en barrera de seguretat i baranes
Cobertes i façanes
 • Impermeabilitat en coberta mitjançant inundació o aspersors
 • Estanquitat en façanes
 • Estanquitat en obertures
Proves en estructures de formigó
 • Reconeixement escleromètric en elements de formigó
 • Prova de càrrega en forjat
 • Informe sobre l’estat d’una estructura de formigó
 • Reconeixement mitjançant ultrasons de pilars de formigó
 • Detecció d’armadures amb escàner en elements de formigó
 • Prova de càrrega a pont o viaducte
 • Control de fissures
 • Comprovació de tesat d’ancoratges
 • Control de fletxes
Proves en estructures metàl·liques
 • Prova de càrrega en estructura metàl·lica
 • Inspecció visual de l’estat d’una estructura metàl·lica
 • Determinació del gruix de la capa de pintura de protecció al foc
 • Determinació del gruix de la capa de imprimació o pintura
 • Determinació del gruix de la capa de galvanitzat
 • Control dimensional i arrancament de perns d’ancoratge
 • Determinació de l’adherència de pintures
 • Determinació de l’adherència d’un recobriment galvanitzat
 • Determinació de la massa per unitat d’àrea del recobriment de galvanitzat
 • Comprovació de la tensió dels cargols a les juntes, (par de apriete)
 • Mesura de desplom i de la fletxa d’elements verticals i bigues d’acer
 • Control visual i amb assaigs no destructius de les soldadures
 • Comprovació de gruixos d’elements d’acer mitjançant ultrasons
 • Control de la porositat elèctrica d’un recobriment (chispómetro)
Proves in situ
 • Determinació del gruix de l’aïllament projectat
 • Adherències de paviments i revestiments
 • Lliscament de paviments
 • Comprovació del gruix d’arrebossat d’un parament