Sòls i roques

Mecànica de sòls i roques

Responsable de l’àrea Sòls i roques
Guillem Massalle
Llic. en Ciències Geològiques
gmassalle@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


 


Demanar pressupost
orientatiu
Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

El Laboratori de Mecànica de sòls i roques desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de l’antiga acreditació: GTL Assaigs de laboratori de Geotècnia (Nº 06115GTL05). Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Així mateix, es porten a terme classificacions i validacions de materials per al seu ús segons diferents prescripcions, com per exemple PG-3, i assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà de l’Àrea.

 

Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres
 • Administració

 

Es realitzen 5 grans tipologies d’assaigs a sòls i roques:

Identificació
 • Humitat d’un sòl mitjançant l’assecat en estufa. UNE-EN ISO 17892-1:2015.
 • Densitat relativa de les partícules d’un sòl.UNE-EN ISO 17892-3:2018.
 • Densitat d’un sòl. Mètode de la balança hidrostàtica. UNE 103301:1994.
 • Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat.UNE-EN ISO 17892-4:2019.
 • Anàlisi granulomètric de sòls fins per sedimentació. UNE-EN ISO 17892-4:2019.
 • Contingut en fins de mida inferior 0,080 mm. NLT 152/89.
 • Contingut en fins de mida inferior a 0,063 mm. UNE-EN 933-1
 • “Directrius per la caracterització del material dragat i la seva reubicació en aigües del domini públic marítim-terrestre. Annex IV, paràmetres físics:
 • Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat (UNE 103101:1995), i concentració de sòlids, Cs.”
 • Determiació del Límit líquid i del Límit plàstic. UNE-EN ISO 17892-12:2019.
 • Determinació de les característiques de retracció d’un sòl. UNE 103108:1996.
 • Permeabilitat en permeàmetre o edòmetre sota càrrega variable, o cèl·lula triaxial amb pressió en cua. UNE-EN ISO 17892-11:2020.
 • Permeabilitat sota càrrega variable de materials granulars. Orden Fom/1269/2006
Deformabilitat
 • Consolidació unidimensional d’un sòl en edòmetre (8 esglaons de càrrega, fins 16.0 kg/cm2, i 2 de descàrrega). UNE-EN ISO 17892-5:2019.
 • Consolidació unidimensional d’un sòl en edòmetre (8 esglaons de càrrega, fins 16.0 kg/cm2, i 2 de descàrrega), amb càlcul de t50, mòdul edomètric, coeficients de compressibilitat, de consolidació i de permeabilitat. UNE-EN ISO 17892-5:2019.
 • Expansivitat d’un sòl en l’aparell Lambe. UNE 103.600:1996.
 • Assaig de col·lapse en sòls. NLT 254/99.
 • Assaig d’inflament lliure d’un sòl en edòmetre. UNE 103.601:1996.
 • Assaig per calcular la pressió d’inflament d’un sòl en edòmetre. UNE 103.602:1996.
Resistència

Sòls:

 • Assaig de trencament a compressió simple en provetes de sòl. UNE-EN ISO 17892-7:2019.
 • Resistència a compressió simple de materials tractats amb conglomerats hidràulics. NLT-305/90.
 • Determinació dels paràmetres resistents a l’esforç tallant d’una mostra de sòl en la caixa de tall directe. Assaig consolidat-drenat, CD. UNE-EN ISO 17892-10:2019.
 • Determinació dels paràmetres resistents a l’esforç tallant d’una mostra de sòl en la caixa de tall directe. Assaig consolidat-no drenat, CU. UNE-EN ISO 17892-10:2019.
 • Determinació dels paràmetres resistents a l’esforç tallant d’una mostra de sòl en la caixa de tall directe. Assaig no consolidat-no drenat, UU. UNE-EN ISO 17892-10:2019.
 • “Trencament a compressió triaxial, en cèl·lula de 1,5″” de tres provetes UU no consolidades i sense drenar, sense saturació prèvia, fins a 9 kg/cm2. UNE-EN ISO 17892-8:2019
 • “Trencament a compressió triaxial, en cèl·lula de 1,5″” de tres provetes CU consolidades i sense drenar mesurant les pressions intersticials fins a 9 kg/cm2. UNE-EN ISO 17892-9:2019.
 • “Trencament a compressió triaxial, en cèl·lula de 1,5″” de tres provetes CD consolidades i drenades mesurant el canvi de volum fins a 9 kg/cm2. Segons UNE-EN ISO 17892-9:2019.
 • “Trencament a compressió triaxial, en cèl·lula de 2″” de tres provetes UU no consolidades i sense drenar, sense saturació prèvia, fins a 9 kg/cm2. UNE-EN ISO 17892-8:2019.
 • “Trencament a compressió triaxial, en cèl·lula de 2″” de tres provetes CU consolidades i sense drenar mesurant les pressions intersticials fins a 9 kg/cm2. UNE-EN ISO 17892-9:2019.
 • “Trencament a compressió triaxial, en cèl·lula de 2″” de tres provetes CD consolidades i drenades mesurant el canvi de volum fins a 9 kg/cm2. UNE-EN ISO 17892-9:2019.

 

Roques:

 • Coeficient de fragmentabilitat dels materials rocallosos. NF P94-066
 • Coeficient de degradabilitat dels materials rocallosos. NF P94-067
 • Determinació de la velocitat de propagació dels impulsos ultrasònìcs a testimonis de roca. UNE-EN 12504-4:2022.
 • Propietats mecàniques de les roques. Assaigs per a la determinació de la resistència. Part 1: Resistència a la compressió uniaxial. UNE 22950-1:1990.
 • Propietats mecàniques de les roques. Assaigs per a la determinació de la resistència. Part 2: Resistència a tracció. Determinació indirecta (Assaig Brasiler). UNE 22950-2:1990.
 • Propietats mecàniques de les roques. Assaigs per a la determinació de la resistència. Part 3: Mòdul d’elasticitat i coeficient de Poisson. UNE 22950-3:1990.
 • Propietats mecàniques de les roques. Assaigs per a la determinació de la resistència. Part 4: Resistència a la compressió triaxial. UNE 22950-4:1992.
 • Propietats mecàniques de les roques. Assaigs per a la determinació de la resistència. Part 5: Resistència a càrrega puntual. UNE 22950-5:1996
 • Estabilitat dels fragments de roca davant de l’acció de l’aigua. NLT-255/99.
 • Estabilitat dels àrids i fragments de roca en front a l’acció dels cicles humitat-sequetat. NLT-260/99
Compactació
 • Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Normal. UNE 103.500:1994 O UNE-EN 13286-2:2011/AC:2012.
 • Geotècnia. Assaig de compactació. Próctor Modificat UNE 103.501:1994 o  UNE-EN 13286-2:2011/AC:2012.
 • Determinació al laboratori de l’Índex C.B.R. d’un sòl, (3 punts). UNE 103502:1995 o UNE-EN 13286-47:2022.
 • “Determinació del CBR “”in situ””, o determinació al laboratori de l’Índex C.B.R. d’un sòl amb sobrecàrrega addicional de fins a 0,5 kg/cm2. UNE 103.502:1995.”
 • Densitat mínima d’una sorra. UNE 103105:1993.
 • Determinació de la densitat màxima d’una grava, o d’una sorra pel mètode de piconat. NLT 205/91 i UNE 103.106:1993, UNE 103.106:1993 ERR.
 • Compactació de materials granulars tractats amb martell vibrant. NLT-310
 • Determinació del termini de treballabilitat d’una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerants hidràulics. UNE 41240:2003.
Anàlisi química
 • Contingut de carbonats d’un sòl. UNE 103.200:1993.
 • Contingut de matèria orgànica oxidable d’un sòl pel mètode del permanganat potàssic. UNE 103.204:1993.
 • Matèria orgànica total
 • Determinació del contingut de materia orgànica amb aigua oxigenada. UNE 7368:1977 o NLT-117/72.
 • Qualitatiu del contingut en sulfats solubles d’un sòl, UNE 103.202:1995.
 • Determinació del contingut en ió sulfat d’un sòl. UNE 83963 (EHE-08)
 • Quantitatiu de sulfats solubles d’un sòl. UNE 103.201:1996.
 • Determinació del grau d’acidesa Baumann-Gully. UNE 83962 (EHE-08)
 • Determinació del contingut en sals solubles dels sòls, inclòs el guix. NLT 114/99.
 • Contingut de guix en sòls. NLT-115/99.
 • Agressivitat d’un sòl al formigó (Sulfats i Grau acidesa B-G). EHE 08.
 • Contingut de calç en un sòl.
 • Determinació del pH (1:5) en aigua. UNE-ISO 10390:2012
 • Determinació del contingut òptim de calç per estabilització de sòls (mètode Eades & Grim). ASTM C 977-03