Qualitat ambiental

Qualitat ambiental

Responsable d’àrea Cromatografia (qualitat ambiental)
Anna Vilajeliu
Doctora en Ciències experimentals i Sostenibilitat i Llicenciada en Biologia
avilajeliu@cecam.com

Coordinadora tècnica treballs exteriors
M. Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica
marius@cecam.com

Tècnica Comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química
csoler@cecam.com

Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
csoler@cecam.com

Contaminació de sòls

El Reial Decret 9/2005 estableix el nou marc legal per a la gestió de sòls contaminats per aquelles activitats de tipus industrial i comercial potencialment perilloses alhora que determina els contaminants i els seus nivells crítics en funció de l’ús al que es vol destinar el sòl.

Aquest servei es dirigeix a empreses industrials de qualsevol sector, assessories i organismes públics i/o privats que intervinguin en operacions de reutilització de sòls.

En aquest sentit, el laboratori de cromatografia del CECAM ofereix el ventall d’anàlisis segons determina el RD 9/2005.

Índex Biològic

Des del 2020 la directiva de la UE, contemplen el control de la qualitat dels sistemes aquàtics mitjançant diferents mètodes biològics, entre ells, els índex biològics de macroinvertebrats (IBMWP) és el més emprat.

Dins l’àrea de Microbiologia es segueix el protocol de mostreig de la fauna bentònica em rius somers (ML-Rv-I-2013) del Ministerio de Agricultura, Alimentació i Medi ambient per facilitar la comparativa segons IBMWP-2013. Tot i que en aquest índex es tenen en consideració paràmetres qualitatius, en l’informe es donen les dades quantitatives dels recomptes dels diferents macroinvertebrats per tal de donar la informació complemetària. Així mateix es detemina el qüocient de qualitat ecològica que ens facilita la classificació en les 5 classes, cadascuna de les quals, es correspon amb un determinat nivell diferent de qualitat ecològica de les aigües (aigües molt netes, netes, eutrofitzades).

En aquests estudis s’avalua l’impacte de l’abocament, de diferents empreses, en el sistema fluvial.

 

Qualitat ambiental en interiors

La qualitat ambiental en ambients interiors es cada vegada més un tema que desperta major interès i que per tant es controla. Des de CECAM, donem suports a les diferents empreses que realicen els control que especifica la norma UNE 171330, sobre la Qualitat ambiental en interiors, així com la norma UNE 171340 de Validació i qualificació de les sales d’ambientes controlats en hospitals.

Els assaigs que oferim en aquests sentit són:
• Recompte de bacteris aerobis mesòfils
• Recompte de fongs
• Recompte de llevats
• Identificació de fongs patogènics
• Recompte de partícules en suspensió per gravimetria