Instal·lacions: proves i controls de seguretat

Instal·lacions: proves i controls de seguretat

El control de qualitat i seguretat de les instal·lacions que es porta a terme està basat en un seguit d’inspeccions que es realitzen durant l’execució de l’obra i en unes proves finals.

Durant l’execució es revisa que no s’incompleixi cap dels reglaments d’obligat compliment o de les normes bàsiques en vigor, com per exemple RITE, CTE, etc. També es fan algunes proves de resistència i estanquitat de canonades dels circuits hidràulics (aigua freda i/o calenta, calefacció, mànegues contra incendis…).

Un cop finalitzades les instal·lacions les proves que es porten a terme són bàsicament per tal de garantir el bon funcionament de tots els sistemes (electricitat, fontaneria, sanejament, gas, calefacció…).

Saber-ne més: a l’Àrea d’Instal·lacions de CECAM