Instal·lació de piezòmetres

Instal·lació de piezòmetres

 

Responsable de l’àrea Instal·lació de piezòmetres
Montse Ferrer

Llic. en Ciències Geològiques

 

Director tècnic de l’àrea Instal·lació de piezòmetres
Ignasi Capellà

Doctor en Ciències Geològiques

 


✉ geotecnia@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  piezòmetres cecam

  L’empresa CECAM, S.L.U. amb vocació de qualitat disposa dels equips necessaris per portar a terme amb garanties les tasques d’instal·lació de piezòmetres.

  L’amplia experiència de més de 10 anys en el camp del muntatge de piezòmetres dóna al client unes garanties davant d’estudis o remediacions on es plantegi la instal·lació d’aquests elements de control/extracció.

  Es dóna el servei de perforació i revestiment dels sondatges amb diferents diàmetres essent el més reduït de 46 mm i el de major 146 mm.

  La perforació es pot plantejar amb recuperació de testimoni, el qual es desa en caixes de PVC especialment dissenyades on s’indica amb la major precisió les fondàries i els canvis de materials reconeguts en la perforació.

  Es perforarà sense utilitzar aigua externa (bateries simples) sempre que els materials ho permetin. En el suposat de trobar materials que per perforar sigui necessari la utilització de bateries dobles es consultarà amb el tècnic responsable la seva possible utilització.

  Els tubs piezomètrics que instal·la CECAM disposen d’una qualitat obtinguda a partir de l’experiència de molts anys. Les característiques químiques i físiques dels productes, així com la qualitat en els processos de producció fan d’aquests tubs piezomètrics els ideals per la manca de corrosió, absència d’incrustacions i una gran durada en el temps. Garanteixen una gran eficàcia en el treball amb capes del subsòl que tinguin aigües o productes químics d’elevada agressivitat.

  Els processos d’engravillat i segellat són importants per tal de garantir el perfecte funcionament de la instal·lació piezomètrica.

  Pel que fa a l’engravillat dels trams ranurats de piezòmetre es treballa amb sorra sil.lícica calibrada. Es treballa amb el diàmetre necessari per tal de garantir un anul·lar suficient pel rebliment i a banda es porta un control del cubicatge, així com també directe del tram a engravillar.

  El segellat del tram en que el piezòmetre és sense ranurar (cec) es porta a terme en bentonites granulades de diferents diàmetres i pesos depenent de la fondària del tram a segellar, presència d’aigua i diàmetre de l’anul·lar.

  Sorres silíciques

  Bentonites

  L’Àrea de Geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals. El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

  • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
  • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
  • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
  • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
  • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
  • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
  • Assaigs de bombeig
  • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

  Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.

  Acreditacions

  Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
  Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975

   • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75mm.), ASTM D 1587-00, XP P94-202
   • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. diàmetre de mostra mínim 75mm.), XP P 94-202
   • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra recomanat >90 mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
   • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
   • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
   • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmetre de mostra recomanat >85mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm.), XP P 94-202
   • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmetre de mostra recomanat >75mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
   • Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard (SPT), UNE 103800:1992
   • Prova contínua de penetració dinàmica superpesada, UNE 103801:1994