Instal·lació de piezòmetres

Instal·lació de piezòmetres

 

Responsable de l’àrea Instal·lació de piezòmetres
Montse Ferrer

Llic. en Ciències Geològiques
mferrer@cecam.com

Director tècnic de l’àrea Instal·lació de piezòmetres
Ignasi Capellà

Doctor en Ciències Geològiques
imcapella@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com

 


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

L’empresa CECAM, S.L.U. amb vocació de qualitat disposa dels equips necessaris per portar a terme amb garanties les tasques d’instal·lació de piezòmetres.

L’amplia experiència de més de 10 anys en el camp del muntatge de piezòmetres dóna al client unes garanties davant d’estudis o remediacions on es plantegi la instal·lació d’aquests elements de control/extracció.

Es dóna el servei de perforació i revestiment dels sondatges amb diferents diàmetres essent el més reduït de 46 mm i el de major 146 mm.

La perforació es pot plantejar amb recuperació de testimoni, el qual es desa en caixes de PVC especialment dissenyades on s’indica amb la major precisió les fondàries i els canvis de materials reconeguts en la perforació.

Es perforarà sense utilitzar aigua externa (bateries simples) sempre que els materials ho permetin. En el suposat de trobar materials que per perforar sigui necessari la utilització de bateries dobles es consultarà amb el tècnic responsable la seva possible utilització.

Els tubs piezomètrics que instal·la CECAM disposen d’una qualitat obtinguda a partir de l’experiència de molts anys. Les característiques químiques i físiques dels productes, així com la qualitat en els processos de producció fan d’aquests tubs piezomètrics els ideals per la manca de corrosió, absència d’incrustacions i una gran durada en el temps. Garanteixen una gran eficàcia en el treball amb capes del subsòl que tinguin aigües o productes químics d’elevada agressivitat.

Els processos d’engravillat i segellat són importants per tal de garantir el perfecte funcionament de la instal·lació piezomètrica.

Pel que fa a l’engravillat dels trams ranurats de piezòmetre es treballa amb sorra sil.lícica calibrada. Es treballa amb el diàmetre necessari per tal de garantir un anul·lar suficient pel rebliment i a banda es porta un control del cubicatge, així com també directe del tram a engravillar.

El segellat del tram en que el piezòmetre és sense ranurar (cec) es porta a terme en bentonites granulades de diferents diàmetres i pesos depenent de la fondària del tram a segellar, presència d’aigua i diàmetre de l’anul·lar.

L’Àrea de Geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals. El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu.
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.

Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975

 • Assaig de penetració i resta de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard SPT UNE EN ISO 22476-2:2008/A1:2014
 • Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre recomenat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75 mm segons ASTM D1587/D1587M-15
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm) ASTM D2113-14
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85 mm) ASTM D2113-14
 • Assaig pressio-dilatomètric ASTM D47 19-00 (2000) XP P94-110-2 (1999)
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm) XP 94-202:199
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmentre de la mostra recomenat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 70 mm) XP 94-202:1995
 • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig inferior (diàmetre de mostra recomenat >90mm. Diàmetre de mostra mínima 70 mm) XP P94-202 1995
 • Presa de mostres d’aigua per a anàlisi química UNE 83951:2008
 • Prova continua de penetració dinàmica superpesada UNE 22476-2 :2022