Geotècnia de l’edificació i obra civil

Geotècnia de l’edificació i obra civil

Responsable d’àrea geotècnia de l’edificació
Ignasi Capellà
Doctor en Ciències Geològiques
✉ imcapella@cecam.com

 

Tècnic d’àrea geotècnia de l’edificació
Montse Ferrer
Llic. en Ciències Geològiques
✉ mferrer@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com

Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, obra civil, medi ambient i de explotació dels recursos minerals.

El seu àmbit d’actuació és tot l’Estat Espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu.
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia i obra civil s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.

 

   

En aquest àmbit el reconeixement del terreny va destinat a estudis associats a projectes d’infraestructura viària, ferroviària i hidràulica. Són estudis per donar solució a un o més dels aspectes següents:

 • Caracterització d’esplanada
 • Opcions de fonamentació per a piles i murs
 • Estabilitat de talussos d’excavació
 • Caracterització dels paràmetres resistents per al dissenys de mesures de contenció de fronts i vessants.
 • Prèstecs de materials per a l’obra

Per a l’elaboració dels corresponents estudis es compta també amb el suport dels laboratoris de les Àrees de Sòls i de Química Construcció.

 

La normativa al respecte d’aquests estudis és limitada i parcial. Per tractar qüestions tècniques concretes es tenen en compte i en el seu cas diferents manuals i plecs: el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3/2004, la norma 6.1-IC 2002, la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 2009, Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias (ROM 0.5-05) i les normes UNE-EN-14199, UNE-EN-1537 i UNE-EN-14490).

 • Construcció dels vials per l’Ampliació del Poligon les Ferreries de Campllong-2022
 • Projecte Parc Riera Pomar fase 1-Badalona- 2022
 • Carril bici i col.lector a la urbanització Blancafort de Reus-2021
 • Construcció de vials a Maçanet Residencial Park i Mas Altaba de Maçanet de la Selva-2021
 • Construcció d’un vial i d’una nau industrial al Pla de Politger de Sant Jaume de Llierca-2021
 • Urbanització vials, zona aparcament i construcció de dos pavellons-Sant Feliu de Guíxols-2020
 • Construcció d’un bloc de 5 plantes a Barcelona-2019
 • Subestació elèctrica a la parcel.la 99 del Pla de Politger de St Jaume de Llierca-2018
 • Projecte d’urbanització del sector 6.2 Sa Guarda-Cadaqués-2018
 • Projecte d’urbanització Pla de Llongafollia de St Feliu de Pallerols-2018
 • lació de pantalles acústiques a la C-17 entre la Garriga i Tagamanent- 2018
 • Reurbanització Plaça Alabric i entorn a St Feliu de Guíxols-2016
 • Paso de fauna Autovia A-2, Fornells de la Selva-2016
 • Eixamplament tauler del pont a la B603 a St Pol de Mar-2015
 • Prospeccions i assaigs per a prèstec de terres i estudi geotècnic per a la fonamentació amb pilons en els viaductes de l’A2 i la N-II a Maçanet de la Selva-2015
 • Estudi de vials al recinte Nestlé de Girona-any 2014.
 • Estudi de vials al PPU de Fornells de la Selva-any 2013
 • Estudi geològic i geotècnic per al condicionament i millora de la xarxa de reg de la Sèquia Vinyals. Sèquia principal. Girona-Celrà-any 2011
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de les Drassanes de Roses-any 2008

 

Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

 • Assaig de penetració i resta de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard SPT UNE EN ISO 22476-2:2008/A1:2014
 • Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre recomenat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75 mm segons ASTM D1587/D1587M-15
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm) ASTM D2113-14
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85 mm) ASTM D2113-14
 • Assaig pressio-dilatomètric ASTM D47 19-00 (2000) XP P94-110-2 (1999)
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm) XP 94-202:1995
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmentre de la mostra recomenat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 70 mm) XP 94-202:1995
 • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig inferior (diàmetre de mostra recomenat >90mm. Diàmetre de mostra mínima 70 mm) XP P94-202 1995
 • Presa de mostres d’aigua per a anàlisi química UNE 83951:2008
 • Prova continua de penetració dinàmica superpesada UNE 22476-2 :2022