Geotècnia de l’edificació i obra civil

Geotècnia de l’edificació i obra civil

Responsable d’àrea geotècnia de l’edificació
Ignasi Capellà
Doctor en Ciències Geològiques
✉ imcapella@cecam.com

 

Tècnic d’àrea geotècnia de l’edificació
Montse Ferrer
Llic. en Ciències Geològiques
✉ mferrer@cecam.com

Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:cecam@cecam.com

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, obra civil, medi ambient i de explotació dels recursos minerals.

El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
 • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia i obra civil s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.

 

En aquest àmbit el reconeixement del terreny va destinat a estudis associats a projectes d’infraestructura viària, ferroviària i hidràulica. Són estudis per donar solució a un o més dels aspectes següents:

 • Caracterització d’esplanada
 • Opcions de fonamentació per a piles i murs
 • Estabilitat de talussos d’excavació
 • Caracterització dels paràmetres resistents per al dissenys de mesures de contenció de fronts i vessants.
 • Prèstecs de materials per a l’obra

 

Per a l’elaboració dels corresponents estudis es compta també amb el suport dels laboratoris de les Àrees de Sòls i de Química Construcció.

 

La normativa al respecte d’aquests estudis és limitada i parcial. Per tractar qüestions tècniques concretes es tenen en compte i en el seu cas diferents manuals i plecs: el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3/2004, la norma 6.1-IC 2002, la Guía de cimentaciones en obras de carreteras 2009, Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias (ROM 0.5-05) i les normes UNE-EN-14199, UNE-EN-1537 i UNE-EN-14490).

Referències
 • Estudi de vials al recinte Nestlé de Girona-any 2014.
 • Estudi de vials al PPU de Fornells de la Selva-any 2013
 • Estudi geològic i geotècnic per al condicionament i millora de la xarxa de reg de la Sèquia Vinyals. Sèquia principal. Girona-Celrà-any 2011
 • Estudi geotècnic per a la remodelació de les Drassanes de Roses-any 2008

 

Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

 • Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75mm.), ASTM D 1587-00, XP P94-202
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. diàmetre de mostra mínim 75mm.), XP P 94-202
 • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra recomanat >90 mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmetre de mostra recomanat >85mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm.), XP P 94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmetre de mostra recomanat >75mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
 • Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard (SPT), UNE 103800:1992
 • Prova contínua de penetració dinàmica superpesada, UNE 103801:1994