El CECAM compta amb acreditacions per fer nous assaigs

acreditacions per assaigs de CECAM

El CECAM compta amb acreditacions per fer nous assaigs

En data 29 d’abril de 2010 el Departament de Medi Ambient i Habitatge comunicava el nou sistema de reconeixement d’ assaigs dels laboratoris que passen de ser “Acreditats” a ser “Reconeguts” mitjançant la Declaració Responsable, segons s’indica en el següent escrit:

“L’entrada en vigor del RD 410/2010, de 31 de març ha canviat el procediment d’acreditació dels laboratoris d’assaig per al control de qualitat per la declaració responsable, a fi de donar compliment a allò establert per la Directiva 2006/123/CE”.

A partir de 1996, en el cecams’inicia la implantació un sistema de gestió que abasta la qualitat, el respecte pel medi ambient i la prevenció de riscos laborals. Cada un d’aquests aspectes s’ha implantat seguint les directrius i normatives considerades mes adequades, com son les edicions vigents de les normes UNE-EN ISO 17025, UNE-EN ISO 14001, UNE-EN ISO 17020, RD 410/2012, Decret 60/2015, Decret 149/2017 i OSHAS. Una vegada assolides les fases de implantació s’han sol·licitat diverses acreditacions i/o certificacions a les administracions i entitats corresponents, veure apartat 3 i 4.


Per 
cecam, l’assegurament de la qualitat, el respecte per el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, han estat sempre uns requisits fonamentals en les seves activitats, per la qual cosa hi ha esmerçat una important dedicació de recursos humans i econòmics, tal i com explícitament ho manifesta la Direcció en la declaració de la Política General de l’empresa.

 

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS VIGENTS

Els reconeixements externs de que disposa cecam es poden resumir en la següent relació d’acreditacions i certificacions vigents:

3.1 Acreditacions concedides per ENAC (Norma ISO 17025):

ACREDITACIÓ nº 218/LE425

 • Assaigs físics i químics d’aigües de consum, continentals, residuals, lixiviats, fangs, residus, escòries, sòls agrícoles, compost, sediments i sòls.
 • Assaigs microbiològics d’aigües de consum, continentals, residuals, sanitàries.

ACREDITACIÓ nº 218/LE1907

 • Assaigs microbiològics en productes agroalimentaris (aliments i suports)

ACREDITACIÓ nº 218/LE426

 • Assaigs físics i químics de formigó i els seus components (formigó, àrids i aigua)

ACREDITACIÓ nº 218/LE1444

 • Assaigs d’acústica: Soroll ambiental i aïllament acústic.

Podeu consultar els annexos tècnics actualitzats de cada acreditació a  www.enac.es a l’enllaç: https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/busqueda-por-empresa

3.2 Inscrit al registre de Laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació amb Declaració Responsable del Departament  de Territori i Sostenibilitat pels assaigs de:

 • Geotècnia
 • Mecànica de sols
 • Vials
 • Proves de serveis
 • Instal·lacions
 • Formigó i components
 • Acer estructural
 • Materials de paleteria
 • Acústica

Podeu consultar l’abast actualitzat a(  www.gencat.cat   ) a l’enllaç:

http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/qualitat_tecnica/qualitat_de_ledificacio/laboratoris_dassaigs_per_al_control_de_qualitat_de_ledificacio

3.3 Inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària pel Departament de Salut, (Agencia de Salut Pública de Catalunya):

 • Laboratori inscrit al registre amb núm. de registre LSAA-103-97 (A: Activitats d’anàlisi amb significat sanitari d’aliments, de begudes, d’aigües de consum i d’altres tipus de mostres amb incidència en la salut pública. B: Anàlisi d’autocontrol (Establiments alimentaris, Legionel·la, Aigües de consum i Piscines.) (validesa indefinida)

3.4 Habilitacions concedides per l’Oficina d’acreditació d’Entitats Col·laboradores  (Departament de Territori i SostenibilitatSecretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat)

 • Habilitació com a Entitat Col·laboradora en l’àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats (EC-PCAA). segons el Decret 60/2015, de 28 d’abril amb el número 007-EC-PCAA per al camp d’actuació : activitats de serveis, amb validesa fins 06/01/2019
 • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de prevenció de contaminació acústica (EC-PCA) tipus A per al camp d’actuació: mesurament de nivells sonors (NS) i mesurament de la qualitat acústica de l’edificació (QE) amb el número 007-EC-PCA amb vigència fins al 21/11/21.
 • Habilitació com a Entitat de control en l’àmbit sectorial de la Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) per als subcamps d’habilitació: Determinacions “in situ” i Presa de mostres amb el número 007-EC-RES amb vigència fins al 06/01/2019.
 • Habilitació com a Entitat de control de prevenció de la contaminació atmosfèrica (EC-A) amb el número 007-EC-A amb vigència fins al 06/01/2019.
 • Habilitació com a Entitat de control de en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG) per als camps d’actuació següents: EC-AIG-PMR (aigües residuals), EC-AIG-PMF (aigües subterrànies)amb número 007-EC-AIG
 • Habilitació com a Laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments LA-AIG, per als camps d’actuació LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua), LAE-A (Determinació analítica en mostres d’aigües residuals d’EDAR) i LAE-L (Determinació analítica en mostres de llots d’EDAR) amb el número 007-LA-AIG-R.
 • Habilitació com laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats LA-RES amb número 007-LA-RES-R.

3.5 Acreditacions concedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. (Direcció General de producció, Innovació i Indústries  Agroalimentàries).

 • Laboratori acreditat amb el nº 85 per als sectors 1, 2, 4, 5, 6, 10, 44, 58, 68, 72 i 81 (aigües potables, aigües residuals, fangs, sòls, control legionel·la, microbiologia alimentaria i control
  microbiològic de superfícies alimentaries) (vigent fins 10 d’octubre de 2020)
 • Laboratori reconegut amb el nº 195 per als sectors 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 22, 24, 31, 32, 44, 52, 56, 58, 68, 78, 86, 87 i 88. (aigües, microbiologia alimentaria, fangs de depuradores,
  aigües residuals, sòls, adobs, foliars, pinsos, farratges, sediments, productes làctics, productes carnis, productes precuinats, pastisseria, microbiologia ambiental, control microbiològic de
  superfícies alimentaries, suport de mostreig d’emissions atmosfèriques, PCB’s en aigües, COV’s en aigües i HAP’S en aigües) (vigent fins 3 de novembre de 2021).

3.6  Acreditacions concedides pel Departament d’Interior (Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments)

 • Acreditació com Entitat Col·laboradora d’Incendis (ECI) segons el Decret 42/2015 amb el número
  ECI-05 amb validesa fins 20/04/2021

CERTIFICACIÓ ISO 14001 DE LA GESTIÓ MEDI AMBIENTAL

Certificació segons ISO 14001 referent a la Gestió Medi Ambiental. Atorgada per l’entitat de certificació AENOR (cert. nº GA-2011/0664) , vigent fins a 21 de desembre de 2020.

 

Consulta les nostres acreditacions