Cromatografia

Cromatografia

Responsable de l’àrea
Anna Vilajeliu
Doctora en Ciències experimentals i Sostenibilitat i Llicenciada en Biologia (cromatografia)

 

Coordinadora tècnica
Ma Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica

 

Tècnica comercial
Carla Soler

Llicenciada en Química


avilajeliu@cecam.com
marius@cecam.com
csoler@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu
Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
csoler@cecam.com

L’àrea de Cromatografia és un laboratori instrumental amb el personal capacitat i, l’equipament tècnic i les tecnologies necessàries per a la realització de tècniques de concentració i extracció de compostos orgànics. A més, és una àrea en constant creixement que dóna servei a les àrees d’Agroalimentària, Microbiologia, Medi Ambient i Construcció, així com a laboratoris externs i empreses especialitzades.

Entre els equips instrumentals, aquesta àrea disposa de diferents cromatògrafs de gasos (GC) que permeten l’anàlisi, detecció i quantificació de compostos orgànics volàtils i compostos semivolàtils en una gran diversitat de matrius, tant líquides com sòlides.

 

Equipament tècnic

 • Cromatografia de Gasos acoblada a espai de cap amb detector de ionització de flama o FID (GC-FID-HS)
 • Cromatografia de Gasos acoblada a espai de cap amb detector de captura d’electrons o ECD (GC-ECD-HS)
 • Cromatografia de Gasos acoblada a espai de cap amb detector masses-masses (HS-GC-MSMS)
 • Cromatografia de Gasos acoblada a injecció líquida amb detector masses-masses (PTV-GC-MSMS // SSL-GC-MSMS)

 

Assaigs

 • Compostos orgànics volàtils halogenats (COVH)
 • Compostos orgànics volàtils no halogenats (COVNH)
 • Trihalometans (THM)
 • BTEX (benzè, toluè, etilbenzè, xilens)
 • Percentatge de dissolvents
 • Nonilfenol
 • Plaguicides organoclorats (POC)
 • Plaguicides organofosforats (POF)
 • Triazines
 • Hidrocarburs aromàtics policíclics (HPA)
 • Bifenils policlorats (PCB)
 • Hidrocarburs totals del petroli (TPHs)
 • Fraccions totals de carboni (>C10-C12, >C12-C16, >C16-C21, >C21-C35, >C35-C40)

 

Matrius

 • Aigües de consum o potables (RD 140/2003, RD 902/2018)
 • Aigües continentals no tractades
 • Aigües residuals
 • Sòls
 • Sediments
 • Residus (Decret 69/2009)
 • Terres agrícoles