Cromatografia

Cromatografia

Responsable de l’àrea
Anna Vilajeliu
Doctora en Ciències experimentals i Sostenibilitat i Llicenciada en Biologia (cromatografia)

 

Coordinadora tècnica
Ma Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica

 

Tècnica comercial
Carla Soler

Llicenciada en Química


avilajeliu@cecam.com
marius@cecam.com
csoler@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  L’àrea de Cromatografia és un laboratori instrumental amb el personal capacitat i, l’equipament tècnic i les tecnologies necessàries per a la realització de tècniques de concentració i extracció de compostos orgànics. A més, és una àrea en constant creixement que dóna servei a les àrees d’Agroalimentària, Microbiologia, Medi Ambient i Construcció, així com a laboratoris externs i empreses especialitzades.

  Entre els equips instrumentals, aquesta àrea disposa de diferents cromatògrafs de gasos (GC) que permeten l’anàlisi, detecció i quantificació de compostos orgànics volàtils i compostos semivolàtils en una gran diversitat de matrius, tant líquides com sòlides.

   

  Equipament tècnic

  • Cromatografia de Gasos acoblada a espai de cap amb detector de ionització de flama o FID (GC-FID-HS)
  • Cromatografia de Gasos acoblada a espai de cap amb detector de captura d’electrons o ECD (GC-ECD-HS)
  • Cromatografia de Gasos acoblada a espai de cap amb detector masses-masses (HS-GC-MSMS)
  • Cromatografia de Gasos acoblada a injecció líquida amb detector masses-masses (PTV-GC-MSMS // SSL-GC-MSMS)

   

  Assaigs

  • Compostos orgànics volàtils halogenats (COVH)
  • Compostos orgànics volàtils no halogenats (COVNH)
  • Trihalometans (THM)
  • Percentatge de dissolvents
  • Nonilfenol
  • Plaguicides organoclorats (POC)
  • Plaguicides organofosforats (POF)
  • Triazines
  • Hidrocarburs aromàtics policíclics (HPA)
  • Bifenils policlorats (PCB)
  • Hidrocarburs totals del petroli (TPHs)

   

  Matrius

  • Aigües de consum o potables
  • Aigües continentals no tractades
  • Aigües residuals
  • Sòls
  • Residus inerts
  • Terres agrícoles
  • Additius alimentaris

   

  cotmatografia CECAM   Cromatografia - Laboratori CECAM