Assaigs de pressiometria

Assaigs de pressiometria

 

Responsable de l’àrea Assaigs de pressiometria
Ignasi Capellà
Doctor en Ciències Geològiques
imcapella@cecam.com

 

Tècnic de l’àrea Assaigs de pressiometria
Montse Ferrer
Llic. en Ciències Geològiques
mferrer@cecam.com

Responsable Comercial 
Jordi Duran
jduran@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals. El seu àmbit d’actuació és tot l’Estat Espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:

 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
 • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal.lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.

Assaigs de pressiometria

La pressiometria o assaig pressiomètric consisteix en aplicar una pressió radial creixent a l’interior d’un sondatge, mitjançant una membrana dilatable, i mesurar el desplaçament que s’indueix en el terreny circundant. Un cop que el terreny ha assolit la deformació a partir de la qual es comporta plàsticament es procedeix a fer una descompressió esglaonada, al llarg de la qual també es controlen els desplaçaments (González de Vallejo, 2002). El dispositiu que engloba la membrana i els dispositius d’acoplament de la mateixa a la varnilles que la sostenten i/o permeten avançar formen conjuntament el que s’anomena com pressiòmetre. Els resultats obtinguts en l’assaig pressiomètric, en el cas més favorable, donen una gràfica on queden enregistrades les diferents etapes de deformació. : expansió de la camisa fins al contacte amb les parets del sondatge, comportament elàstic del terreny, comportament plàstic i descàrrega de la pressió generada. Per la realització dels assaigs es segueixen les normes ASTM D 4719-00 (2000): “Standard Test Method for Prebored Pressuremeter Testing in Soils”, NORME FRANÇAISE NF P94-110-1 (2000): “Sols: reconnaissance et essais-Essai pressiométrique Ménard-Essai sans cycle” i NORMALISATION FRANÇAISE XP P94-110-2 (1999): “Sols: reconnaissance et essais-Essai pressiométrique Ménard-Essai avec cycle”. Al llarg de l’assaig es realitzen diferents cicles de càrrega i descàrrega.

 

 

Corba típica d’un assaig pressiomètric

En aquesta corba tipus es poden identificar les diferents etapes de l’assaig:

 • Tram OA: expansió de la camisa fins el contacte amb les parets del sondatge
 • Tram AB: representa el comportament elàstic del terreny
 • Tram BC: correspon a l’etapa de comportament plàstic
 • Tram CD: tram de descàrrega de la pressió exercida

 

Els límits entre aquests trams ens donen uns valors de pressió i de desplaçaments que ens serviran per acotar el comportament mecànic del terreny:

 • P0: pressió assolida quan la camisa s’adapta a la paret del sondatge
 • R0: radi a partir del qual la camisa contacte amb el terreny
 • Pf: pressió de fluència a la que el terreny passa de tenir un comportament elàstic a un de plàstic.
 • Rf: radi de la camisa correponent al pas de la fase elàstica a la plàstica en l’assaig
 • Pl: pressió límit per damunt de la qual el terreny es deforma sense aplicar càrrega
 • Rl: radi corresponent al cizallament del terreny

Amb l’assaig de pressiometria es dedueixen el mòdul pressiomètric, la pressió de fluència i la pressió límit. A partir dels resultats de l’assaig tambés es poden deduir la cohesió no drenada, i l’angle de fregament intern, entre altres. CECAM disposa de tres equips de pressiometria de la casa OYO Corporation, en concret corresponen al model Elasmeter HQ 4180. Cadascun dels equips porten un sistema de lectura, una bomba de pressió i els cables de pressió i lectura de dades. Es tracta d’una sonda del tipus PBP i per tant es necessari que es realitzi un sondatge previ amb un diàmetre de 76 mm. La sonda correspon a un cos cilíndric d’acer de 62 mm de diàmetre amb una longitud total de 1.380 mm (Figura 1). A la part inferior de la sonda s’hi acobla una camisa de cautxú, la qual al ser inflada exercirà la pressió al terreny. A l’interior d’aquesta camisa elàstica, d’uns 72 mm de diàmetre i una llargada de 520 mm, es troba un compàs que mesura els increments del radi en sentits diametralment oposats. A la part superior hi ha les connexions pels cables de pressió i de lectura, així com una rosca per unir la sonda amb les barnilles que permetran introduir-la a través de la perforació fins a la fondària on es proposa fer l’assaig. Els cables es connecten a una unitat de mesura que envia les dades a un ordinador portàtil, on queden enregistrades. Finalment, cal dir que les pressions s’apliquen des de la superfície amb una bomba hidràulica multifluids que permet assolir els 20 MPa.

 

Veure un exemple de fitxa presentació dels resultats dels assaigs pressiomètrics

Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

 • Assaig de penetració i resta de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard SPT UNE EN ISO 22476-2:2008/A1:2014
 • Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre recomenat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75 mm segons ASTM D1587/D1587M-15
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm) ASTM D2113-14
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85 mm) ASTM D2113-14
 • Assaig pressio-dilatomètric ASTM D47 19-00 (2000) XP P94-110-2 (1999)
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmentre de la mostra recomenat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm) XP 94-202:1995
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmentre de la mostra recomenat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 70 mm) XP 94-202:1995
 • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig inferior (diàmetre de mostra recomenat >90mm. Diàmetre de mostra mínima 70 mm) XP P94-202 1995
 • Presa de mostres d’aigua per a anàlisi química UNE 83951:2008
 • Prova continua de penetració dinàmica superpesada UNE 22476-2 :2022