Aigües

Aigües

Responsable d’Àrea Aigües
Carme Llenas
Enginyera tècnica industrial
Esp. en química industrial

 

Coordinadora tècnica
M.Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica

 

Tècnica Comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química

 


cllenas@cecam.com
marius@cecam.com
csoler@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  El laboratori de l’àrea de Medi ambient del CECAM té una àmplia i dilatada experiència en l’anàlisi d’aigües continentals (aigües subterrànies i superficials), aigües d’hemodiàlisi, aigües residuals (urbanes i industrials) i lixiviats. Ens avala l’acreditació dels assaigs per ENAC en moltes d’aquestes matrius i el reconeixement com a Laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments LA-AIG, per als camps d’actuació LAR (Determinació analítica de mostres d’aigües residuals d’establiments dels diferents usuaris d’aigua), LAE-A (Determinació analítica en mostres d’aigües residuals d’EDAR), LAE-L (Determinació analítica en mostres de llots d’EDAR) i LAC-C (Determinació analítica de paràmetres fisicoquímics de mostres d’aigües superficials, subterrànies o costaneres, substàncies prioritàries, prioritàries perilloses i preferents i contaminants emergents en mostres d’aigües continentals) i el departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

  Els serveis que oferim són:

  • Presa de mostres puntuals i integrades i elaboració de plans de mostreig i control. En aquest sentit disposem dels mitjans tècnics necessaris per la presa de mostres especialitzada (mostrejadors automàtics i bailers entre altres).
  • Caracterització físico-química de les aigües i lixiviats.
  • Estudi del compliment de normatives vigents: ordenances municipals, permís d’abocament
  • Control d’aigües de circuïts d’hemodiàlisis.
  • Medició “in situ” de temperatura, pH, conductivitat i oxigen dissolt mitjançant sondes multiparamètriques en aigües.
  • Control ambiental dels abocadors amb el seguiment analític de les mostres de piezòmetres i lixiviats i la mesura “in situ” dels gasos de combustió produïts.

   

  Per tot això es disposa d’equips instrumentals d’última tecnologia com:

  • Espectròmetre de plasma ICP – OES
  • Cromatògraf iònic amb supressió química
  • Analitzador directe de mercuri per descomposició tèrmica, amalgama
  • Equip analitzador de TOC per IR
  • Equip d’AOX per coulombimetria
  • Analitzador de flux continu amb detector de fenols i cianurs
  • Analitzador de mercuri per CVAA
  • Analitzador de flux continu per tensioactius aniònics
  • Cromatògrafs de gasos
  • Equips de presa de mostres i anàlisi “in situ”.

   

  Assaigs

  Mostres d’inspeccions
  • Visita i presa de mostres.
  •  Lloguer aparell de presa de mostres automàtic in situ.
  • Gravamen Específic (MES, DQOd, DQOs/d, SOL, MI, N, P).
  • Paràmetres bàsics GRUP 1 (MES, DQOd, DQOs/d, pH, SOL. clorurs).
  • Paràmetres bàsics GRUP 2 (MES, oxidabilitat, oxigen dissolt, pH, SOL, clorurs).
  • Analítica bàsica ESTABLIMENTS (MES, DQOd, DQOs/d, SOL, MI, pH, N, P, clorurs). Si la DQO < 50 mg/l es determinarà el TOC.
  • Altres Paràmetres :

   

    1. Metalls: Al, As, Ba, B, Ca, Cd, Crom total, CrVI, CrIII, Cu, K, Sn, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.
    2. Amoni, AOX, Bromurs, Cianurs, Coloració 1/20-1/30-1/40, CE 20ºC, DBO5, detergents aniònics, fluorurs, fosfats, HPAs, hidrocarburs, matèries sedimentables, nitrats, nitrits, Nitrogen orgànic i amoniacal, nonilfenol, olis i greixos, sulfats, sulfits, sulfurs, substàncies extraïbles en cloroform,  triazines, TOC.
    3. Assaigs ecotoxicològics (Matèries Inhibidores)
    4. Dissolvents industrials: acetona, acetat de metil, 2-butanona, acetat d’etil, tetrahidrofurà, ciclohexà, benzè, 2-pentanona, 3-pentanona, acetat de propil, toluè, acetat d’isobutil, acetat de butil, etilbenzè, m-xilè, o-xilè, p-xilè, nitrobenzè.
    5. Organohalogenats Volàtils (VOX): cloroform, tetraclorur de carboni, tricloretilè, tetracloretilè, 1,3,5-triclorbenzè, 1,2,4-triclorbenzè, 1,2,3-triclorbenzè.
    6. Plaguicides clorats: hexaclorbutadiè, pentaclorfenol, hexaclorciclohexà, hexaclorbenzè, aldrin, isodrin, dieldrin, endrin, pp’-DDT.
    7. Plaguicides fosforats: molinat, diazinon, metil paratió, fenitrotió, malatió, clorpirifos, paratió, c-clorfenvinfos, t-clorfenvinfos, etió, etil azinfos.
  Abocadors
  • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües subterrànies. Mensual: pH, Conductivitat i Clorurs
  • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües subterrànies. Trimestral: pH, Conductivitat, TOC, Cianurs, Clorurs, Antimoni, Arsènic, Cadmi, Crom total, Mercuri, Níquel, Plom, Seleni, Potassi, índex de Fenols.
  • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües subterrànies. Anual: pH ,Conductivitat, TOC, Bicarbonats i Carbonats, Cianurs, Clorurs, Fluorurs, Nitrats, Nitrits, Sulfats, Sulfurs, Alumini, Amoni, Bari, Bor, Coure, Ferro, Manganès, Zinc, Antimoni, Arsènic, Cadmi, Crom total, Mercuri, Níquel, Plom, Seleni, Calci, Magnesi, Potassi, Sodi, índex de fenols, AOX.
  • Dipòsits controlats. Anàlisi de lixiviats. Mensual: pH, Conductivitat, DQO, Clorurs, Amoni.
  • Dipòsits controlats. Anàlisi de lixiviats. Trimestral: pH, Conductivitat, DQO, Bicarbonats i carbonats, Cianurs, Clorurs, Amoni, Arsènic, Cadmi, Crom Total, Mercuri, Plom, Potassi, Índex de fenols.
  • Dipòsits controlats. Anàlisi de lixiviats. Semestral: pH, Conductivitat, DQO, TOC, Bicarbonats i carbonats, Cianurs, Clorurs, Fluorurs, Nitrats, Nitrits, Sulfats, Sulfurs, Alumini, Amoni, Bari, Bor, Coure, Ferro, Manganès, Zinc, Antimoni, Arsènic, Cadmi.
  • Dipòsits controlats. Anàlisi d’aigües pluvials. Trimestral: pH, Conductivitat, DQO, Clorurs, Amoni.
  • Dipòsits controlats. Aigües Pluvials. Anual: pH, Conductivitat, DQO, Clorurs, Amoni, Sulfats, Arsènic, Cadmi, Crom total, Plom, Níquel.
  • Basses Semi netes. Mensual: pH, DQOs/d, Conductivitat, MI, Nitrogen-Kjeldhal, Fòsfor total, NH4, Crom VI, Crom total, AOX, SO4, fenols, olis i greixos, clorurs, detergents, MES.
  • Basses Netes. Mensual: MI, Crom VI, Crom total, AOX, MES