Vials, sols, àrids i mescles bituminoses

Vials, sols, àrids i mescles bituminoses

Responsable de l’àrea de Vials, sòls i mescles bituminoses
Guillem Massalle
gmassalle@cecam.com

 

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


 


Demanar pressupost
orientatiu
Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

El Laboratori de vials, sòls, àrids i mescles bituminoses desenvolupa la seva activitat sota el marc de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, i del Decret 257/2003 de 21 d’octubre, de la Generalitat de Catalunya, sobre l’Acreditació dels Laboratoris d’Assaigs de la construcció. Disposa, per tant, de les antigues acreditacions:

VSG: Sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials. Codi 06116VSG05(B+C)
VSF: Control de ferms flexibles i bituminosos de vials. Codi 06116VSF05(B+C).

Actualment, i segons requisit del Reial Decret 410/2010 de 31 de març, els assaigs emparats sota l’àmbit de l’acreditació són inclosos en les declaracions responsables presentades davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

El laboratori de Vials, sòls i mescles bituminoses ofereix 2 grans tipus de serveis, assaigs in situ i a laboratori, d’entre els quals destaquem:

Assaigs in situ

Control de la compactació d'estructures de terres
 • “Densitat “”in situ”” d’un sòl pel mètode de la sorra. UNE 103.503:1995.”
 • “Densitat-humitat “”in situ”” per mètodes nuclears. ASTM D 6938-10″
 • “Humitat “”in situ”” per mètodes nuclears. ASTM D 6938-10″
 • Assaig de càrrega amb placa de 30 cm de diàmetre. DIN 18134:2012-04
 • Assaig de càrrega amb placa de 60 cm de diàmetre. DIN 18134:2012-04
 • Assaig de càrrega amb placa de 30 cm de diàmetre. UNE 103808:2006, NLT-357/98
 • Assaig de càrrega amb placa de 60 cm de diàmetre. UNE 103808:2006, NLT-357/98
 • Assaig de petjada en terrenys. NLT-256/99
 • Assaig de placa dinàmica de 30 cm de diàmetre. UNE 103807-2:2021
Control de l'execució, compactació i auscultació de ferms
 • Dotació de regs (emprimació, adherència i curat) UNE-EN 12274-6:2020
 • Control de temperatures en l’execució de paviments de mescles bituminoses en calent. UNE-EN 12697-13:2018
 • Permeabilitat in situ de paviments drenants amb el permeàmetre LCS. NLT 327/00
 • Extracció de testimonis de ferm.NLT 134/92
 • Reompliment del buit de l’extracció d’un testimoni amb aglomerat asfàltic en fred
 • Densitat i gruix d’una capa de testimoni. UNE EN 12697-6:2022, UNE-EN 12697-29:2022 i annexes UNE EN 13108-20:2007/AC:2009
 • “Densitat “”in situ”” en paviments asfàltics pel mètode d’isòtops radioactius segons ASTM D 2950/D2950M-14
 • Mesura de la macrotextura superficial d’un paviment pel mètode del cercle de sorra. NLT 335/00
 • Coeficient de resistència al lliscament amb el pèndol TRRL. NLT-175/98
 • Mesura de la regularitat superficial amb regle rodant de tres metres d’un paviment,s/NLT 334-87
Proves a estructures (control d'ancoratges i proves de càrrega a ponts)
 • Control del tesat d’ancoratges
 • Prova de càrrega en ponts

Assaigs de laboratori

Materials granulars. Assaigs de caracterització
 • Determinació de la neteja superficial de l’àrid gruixut. UNE-EN 933-1:2012
 • Assaig per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 1: Determinació de la granulometria de les partícules. Mètode del tamisat. UNE-EN 933-1:2012
 • Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande, , UNE-EN ISO 17892-12:2019/A2:2022
 • Assaigs per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 3: Determinació de la forma de les partícules. Índex de llenques. UNE-EN 933-3:2012
 • Assaigs per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 5: Determinació del percentatge de cares de fractura de les partícules d’àrid gros. UNE-EN 933-5:1999/A1:2005
 • Determinació de les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 1: Determinació de la resistència al desgast (Micro-Deval). UNE-EN 1097-1:2011.
 • Determinació de les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Determinació de la resistència a la fragmentació pel mètode d’assaig “”Los Ángeles””. UNE- EN 1097-2:2022
 • Assaigs per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 8: Avaluació dels fins. Assaig de l’equivalent de sorra. UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016.
 • Assaigs per determinar les propietats geomètriques dels àrids. Part 4: Determinació de la forma de les partícules. Coeficient de forma. UNE-EN 933-4:2008
 • Assaigs per determinar les propietats tèrmiques i d’alteració dels àrids. Part 3: Assaig d’ebullició pels basalts “”sonnenbrand””. UNE-EN 1367-3/AC:2004
 • Determinació del contingut de terrossos d’argila segons UNE146403:2018
 • Granulometria del pols mineral “”filler”” segons UNE 933-10:2010 o NLT 151/89
 • Densitat aparent del pols mineral “”filler”” segons NLT 157/94.”
 • Densitat relativa de pols mineral, ciments i materials similars segons NLT-155/95.
 • Coeficient d’emulsivitat del pols mineral “”filler”” segons NLT 180/93.”
 • Adhesivitat dels lligants bituminosos als àrids en presència d’aigua segons NLT 166/92.
 • Densitat aparent del filler en toluè segons NLT 176/92.
 • Densitat relativa dels àrids en oli de parafina o aigua mitjançant picnòmetre, segons NLT 167/96.
 • Determinació de la forma de les partícules d’un pedraplè, segons Art 331 “”Pedraplenes”” i 658 “”Escollera de piedras ssueltas”” del PG-3″
 • Àrids per balast: contingut de partícules fines. Segons UNE-EN 13450/AC:2004, i UNE-EN 933-1:2012
 • Àrids per balast: contingut de fins. Segons UNE-EN 13450:2003, i UNE-EN 933-1:1998
 • Àrids per Balast: índex de forma. Segons UNE-EN 933-4:2000
 • Àrids per balast: partícules de longitud superior a 100 mm. Segons UNE-EN 13450/AC:2004
 • Àrids per balast. Assaigs addicionals. Annex B: Assaig de determinació del gruix mínim d’elements granulars. UNE 146147:2006
 • Àrids per balast: Elements de gruix mínim. Segons UNE UNE 146147:2006
Materials granulars. Assaigs químics
 • Atac d’una sorra amb solució HCl al 20% en periode de 24h. Pèrdua de pes.
 • Contingut total en compostos de sofre. UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 11.1.
 • Sulfats solubles en àcid. UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 12.
 • Sulfats solubles en aigua. UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Aptat. 10.1.
 • Compostos de sofre (quantitatiu). UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Part, 10.1, 11.1 i 12.
 • Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat. UNE 146507-1:1999 EX.
 • Reactivitat àlcali-carbonat. UNE 146507-2:1999 EX.
 • Sulfurs solubles en àcid. EPA METHOD 9030B.
 • Blau de Metilè. UNE-EN 933-9:2010+A1:2013
 • Clorurs solubles en aigua (mètode de Volhard). UNE-EN 1744-1:1999 Aptat. 7
Fórmules de treball (validacions segons diferents prescripcions: PG-3, Incasòl...)
 • Validació i classificció de sòls com a materials per terraplens. Art 330 PG-3
 • Validació de material rocallós com a pedraplè. Art 331 PG-3
 • Validació de sòls com a reblerts localitzats. Art 332 del PG-3
 • Validació de material com a reblert tot-ú. Art 333 del PG-3
 • Validació de material granular com a tot-ú artificial. Art 510 PG-3,actualitzat per Orden FOM/2523/2014
 • Fórmula de treball per sòl estabilitzat amb calç i/o ciment. Art 512 PG-3, actualitzat per Orden FOM/2523/2014
 • Fórmula de treball per sòl-ciment i grava-ciment. Art 513 PG-3, actualitzat per Orden FOM/2523/2014
 • Fórmula de treball per mecla bituminosa en calent. Art 542 PG-3, actualitzat per Orden FOM/2523/2014
 •  Fórmula de treball per mecla bituminosa discontinua calent. Art 543 PG-3, actualitzat per Orden FOM/2523/2014
Betums i emulsions

• Presa de mostra de material bituminós. NLT-121/99 o UNE EN 12697-27:2018
• Densitat i densitrat relativa dels materials bituminosos. NLT-122/99 o UNE-EN ISO 3838:2004
• Aigua als materials bituminosos. NLT-123/99
• Penetració dels materials bituminosos. NLT-124/99
• Penetració del residu obtingut per destil·lació/evaporació d’una mostra de material bituminós. NLT-124/99
• Determinació de la penetració a betums i lligants bituminosos. UNE-EN 1426:2015.
• Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d’una mostra de material bituminós. NLT-125/99
• Determinació del punt de reblaniment. Mètode de l’anell i bola. UNE-EN 1427:2015
• Index de penetració dels betums asfàltics. NLT-181/99
• Càrrega de les partìcules de les emulsions bituminoses. NLT-194/99
• Viscositat Saybolt dels materials bituminosos. NLT-133/99
• Pèrdua per escalfament dels materials bituminosos. NLT-128/91
• Cendres als materials bituminosos. NLT-132/90
• Destil·lació de betums fluidificats. NLT-134/99
• Residu per destil·lació de les emulsions bituminoses. NLT-139/99
• Residu per evaporació a 163ºC de les emulsions bituminoses. NLT-134/99 i NLT-147/91
• Viscositat Saybolt de les emulsions bituminoses. NLT-138/99
• Punt de fragilitat Fraass dels materials bituminosos. NLT-182/99 o UNE-EN 12593:2015
• Solubilitat dels materials bituminosos en disolvents orgànics. NLT-130/98
• Ductilitat dels materials bituminosos. NLT-126/99.
• Ductilitat sobre el residu obtingut per destil·lació d’una mostra de material bituminós. NLT-126/99
• Determinació de les propietats de tracció dels lligants modificats pel mètode de la força-ductilitat. UNE EN 13589:2019
• Resistència a la deformació plàstica de mescles bituminoses d’àrid fi fent servir l’aparell Aparell Hubbad-Field. NLT-160/73
• Determinació del pH en emulsió asfàltica.
• Contingut d’asfaltens, precipitats amb heptà normal, als materials bituminosos. NLT-131/89
• Punts d’inflamació i combustió dels materials bituminosos. (Aparell Cleveland, vas obert). NLT-127/99
• Contingut de parafines als materials bituminosos. NLT-345/89 o UNE 12606-1:2015
• Determinació de l’afinitat entre àrids i betum. UNE-EN 12697-11:2022
• Determinació de l’efecte de la calor i de l’aire sobre els materials bituminosos en pel·lícula prima. NLT-185/99 o UNE 12606-1:2015
• Sedimentació de les emulsions bituminoses. NLT-140/99
• Tamissat de les emulsions bituminoses. NLT-142/99
• Aigua en les emulsions bituminoses. NLT-137/99
• Estabilitat de les emulsions bituminoses catiòniques (mètode de demulsibilitat amb clorur càlcic). NLT-141/99
• Estabilitat de les emulsions bituminoses (mètode de la barreja amb ciment). NLT-144/98
• Recuperació elàstica per torsió de betums asfàltics modificats. NLT-329/91 o UNE-EN 13398:2018
• Estabilitat a l’emmagatzematge de betums asfàltics modificats. NLT-328/91.
• Embolcallat i resistència al desplaçament per l’aigua de les emulsions bituminoses. NLT-196/84
• Embolcallat d’àrids amb les emulsions bituminoses. NLT-145/95
• Consistència dels materials bituminosos mitjançant el flotador. NLT 183/99.
• Coeficient d’activitat del pols mineral (procediment de Lhorty). NLT 178/99
• Determinació de l’índex de trencament pel mètode de la càrrega mineral d’una mostra d’emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13075-1:2017

Mescles bituminoses

• Anàlisi granulomètric dels àrids recuperats de las mescles bituminoses. NLT-165/90
• Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescles bituminoses en calent. Part 2: Determinació de la granulometria de les partícules. UNE-EN 12697-2: 2015+A1:2022
• Contingut de lligam en mescles bituminoses. NLT-164/90
• Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescles bituminoses en calent. Part 1: Contingut de lligam soluble. UNE-EN 12697-1:2022
• Resistència a la deformació plàstica de mescles bituminoses fent servir l’aparell Marshall. NLT-159/00 o UNE-EN 12697-34:2022
• Densitat i buits en mescles bituminoses compactades. NLT-168/90
• Fabricació de 3 provetes segons UNE EN 12697-30:2019 i determinació de la densitat segons UNE EN 12697-6:2022
• Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescles bituminoses en calent. Part 5: Determinació de la densitat màxima. UNE-EN 12697-5:2020
• Mescles bituminoses. Mètodes d’assaig per mescles bituminoses en calent. Part 8: Determinació del contingut de buits en les provetes bituminoses (3 provetes). UNE EN 12697-8: :2020
• Assaig càntabre per via seca. NLT-352/00.
• Assaig càntabre per via humida. NLT-352/00.
• Assaig de pèrdua de partícules segons UNE EN 12697-17:2018. Fabricació de 5 provetes segons UNE EN 12697-30:2019 i determinació de la densitat segons UNE EN 12697-6:2022
• Abrasió per via humida de lletades bituminoses. NLT-320/00
• Resistència a la compressió simple de mescles bituminoses sobre 3 provetes. NLT-161/00
• Avaluació de l’adherència entre capes de ferm, mitjançant assaig de tall. NLT-328/08
• Assaig de sensibilitat a l’aigua mitjançant tracció indirecta rere immersió a 15ºC (provetes preparades segons norma UNE EN 12697-30:2019 amb 50 cops per cara). UNE EN 12697-12:2019.
• Assaig d’immersió-compressió. NLT-162/00
• Assaig d’escorriment de lligant. UNE EN 12697-18:2018. Mètode Schellenberg

Així mateix, es proporciona assessorament tècnic en quant a l’ús dels materials assajats segons la seva destinació final, en base a l’experiència en obra de l’equip humà del departament.

Per aquest motiu, la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable. Entre els principals clients trobem:

 

 • Enginyeries
 • Empreses constructores d’obra civil i edificació
 • Consultories geotècniques i mediambientals
 • Pedreres i graveres
 • Administració