Formigons i ciments

Formigons i ciments

Responsable d’Àrea de formigons i ciments
Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació (formigons i ciments)

 


✉ jpetit@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu de
formigons i ciments

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  Assaigs de formigons i ciments tant amb el producte acabat en estat fresc com ja endurit, així com anàlisi dels seus components: àrids, aigua, ciment additius, adicions i de l’acer d’armar. Assaigs de formigons i ciments indicats a la instrucció EHE.

   

  Assaigs de formigons i ciments:

  Additius per formigó

  • Additius líquids. Determinació del residu sec a 105+-3°C. s/ UNE-EN 480-8:1997
  • Additius sòlids. Determinació de la pèrdua de massa a 105+-3°C. s/ UNE 83206:2002
  • Determinació de la pèrdua per calcinació a 1050+-25°C. s/ UNE 83207:2005
  • Determinació del residu insoluble en aigua destil·lada s/, UNE 83208:2002
  • Determinació del contingut d’aigua no combinada, s/ UNE 83209:2002
  • Determinació del contingut de compostos de sofre, (%S i %SO3), s/ UNE 83211:2005
  • Additius líquids. Determinació del pes específic, s/ UNE 83225:2005
  • Additius sòlids. Determinació de la densitat aparent, s/ UNE 83226:1986
  • Determinació del pH, s/ UNE 83227:2005
  • Halogenurs totals, s/UNE 83210:05
  • Calç lliure, s/UNE-EN 451-1:95
  • Clorurs solubles en aigua s/UNE-EN 480-10:1997
  • Finor, s/UNE EN 451-2:95. Quantitat retinguda pel tamís 45 micres
  • Índex d’activitat, s/UNE-EN 196-1:96. Als 28 dies, i als 90 dies
  • Expansió pel mètode de les agulles, s/UNE-EN 196-3:96
  • Contingut d’òxid de sílice s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Determinació del contingut en alcalins en els additius s/UNE-EN 480-12:2006

  Àrids per formigó 1
  • Anàlisi granulomètric d’àrids per formigó, s/UNE-EN 933-1:2012
  • Àrids per formigons i morters. Determinació de terrossos d’argila s/ UNE 7133:1958
  • Determinació del contingut de la sorra d’un llot en % de volum s/ UNE-EN 1538:00
  • Àrids per formigó. Determinació de fins, s/UNE-EN 933-1:2012
  • Determinació dels compostos orgànics que afecten a la revinguda i a l’enduriment del ciment, s/ UNE-EN 1744-1:1999, 15.1
  • Determinació del contingut d’humus
  • Partícules toves d’una grava s/ UNE 7134:1958
  • Compostos de sofre (quantitatiu) s/ UNE-EN 1744-1:2012
  • Reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat s/ UNE 146508:1999 EX
  • Estabilitat al sulfat magnèsic d’àrids o sorres per elaborar formigons s/UNE-EN 1367-2:2010
  • Determinació de la forma de les partícules. Coeficient de forma d’una grava s/ UNE-EN 933-4 : 2008
  • Àrid per formigons. Determinació de les densitats i coeficients d’absorció, s/ UNE-EN 1097-6:2001 i UNE-EN 1097-6:2001/A1:2006 Aprts.7, 8, ó 9. Resistència a la gelada
  • Contingut de sals solubles
  • Identificació mineralògica mitjançant difracció per raigs X
  • Propietats geomètriques dels àrids. Avaluació de fins. Assaig de l’equivalent de sorra, s/ UNE-EN 933-8:2012
  • Determinació de les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Determinació de la resistència a la fragmentació pel mètode d’assaig “Los Ángeles”, s/ UNE-EN 1097-2:1999 i UNE-EN 1097-2:2010
  • Friabilitat de les sorres s/ UNE 83115:1989 EX
  • Blau de Metilè s/ UNE-EN 933-9:2010
  • Clorurs solubles en aigua (mètode de Volhard) s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 7
  • Reactivitat àlcali-carbonat s/ UNE 146507-2:1999 EX
  • Sulfats solubles en aigua s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 10
  • Contingut total en sofre s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 11
  • Contingut total en sofre per Infraroig. (Analitzador C/S)
  • Sulfats solubles en àcid s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 1
  • Sulfurs solubles en àcid s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 13
  • Índex de llenques s/ UNE-EN 933-3:2012
  • Sílice (SiO2) Disgregació alcalina s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Pes del litre. Densitat aparent, s/ VENULAT i PAPADAKIS
  • Descripció petrogràfica simplificada s/ UNE-EN 932-3:1997
  • Determinació de les propietats mecàniques i físiques dels àrids. Part 1: Determinació de la resistència al desgast (Micro-Deval), s/ UNE-EN 1097-1:1999
  • Preparació de mostres
  • Determinació del percentatge de cares de fractures de les partícules d’àrid gruix. UNE-EN 933-5:1999
  • Contaminants lleugers s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, Part 14.2
  • Determinació dels contaminants orgànics per l’assaig del morter UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, Part 15.3 (Assaig subcontractat).
  • Granulometria filler EN 933-10
  • Contingut soluble (solubilitat) en aigua s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 16
  • Densitat de volum (aparent de pols) s/EN 1097-3:1998
  • Densitat real del filler afegit s/EN 1097-7. Mètode del Picnòmetre
  • Estabilitat per volum. Retracció per assecat, s/EN 1367-4:1999
  • Angulositat de fins, coeficient de flux, s/EN 933-6 apt.6
  • Coeficient de poliment accelerat dels àrids gruixuts s/EN 1097-8:2010/1M:2012 (assaig subcontractat)
  • Resistència a l’abrasió superficial CAA. (Només si CPA = ó >60 resistència a la derrapada) EN 1097-8:2010/1M:2012, annex A
  • Densitat aparent de les partícules d’escullera, s/EN 13383-2 apt. 2
  • Determinació de la distribució de la mida de les partícules grosses, s/EN 13383-2 apt. 5
  • Determinació de la distribució de masses lleugeres i pesades i forma, s/EN 13383-2 apt. 6
  • Determinació de les propietats mecàniques i físiques dels àrids, s/UNE-EN 13179-1, part 4: Determinació de la porositat del filler seco compactat
  • Determinació de la resistència al xoc tèrmic s/UNE EN 1367-5
  • Procediment i terminologia per a la descripció petrogràfica mitjançant difracció de Raigs X
  • Àrids per formigó 2
  • Calç
  • Ciments
  • Ciments naturals
  • Formigó en general
  Àrids per formigó 2
  • Determinació de les propietats tèrmiques i d’alteració dels àrids s/UNE-EN 1367-3:2001. Assaig d’ebullició per als basalts “Sonnenbrand”
  • Pèrdua per calcinació dels àrids s/ UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013, apt. 17. (Aplicable a escòries)
  • Determinació del contingut d’aigua per assecat en estufa, s/EN 1097-5
  • Resistència al trinxat, s/Annexa A de EN 13055-1
  • Resistència a la desintegració, s/Annexa B de EN 13055-1
  • Gel i desgel UNE-EN 13055-1, Annexa C
  • Propietats mecàniques de les roques. Determinació de la resistència. Part 5: Resistència a càrrega puntual. UNE 22950-5:1996
  • Determinació de la distribució de masses de granulometries lleugeres i pesades (de 25Kg a >500Kg), UNE-EN 13383-2:2002.
  • Determinació del percentatge de components d’escullera amb relació longitud /gruix superior a 3, UNE-EN13383-2:2002.
  • Desplaçament a l’obra i jornada de treball
  • Assaig de l’anell i bola dels àrids filler emprats en mescles bituminoses, s/EN 13179-1
  • Determinació de la distribució de masses de granulometries grolleres (Susceptibilitat a l’aigua, s/EN 1744-4
  • Contingut en cal del filler barrejat, s/EN 459-2
  • Blaine test (assaig de Blaine), s/EN 196-6
  • Contingut de conquilles de l’àrid gros (àrids marins), s/EN 933-7
  • Densitats de les partícules, s/EN 13383-2 apart.8
  • Mètodes d’assaig per la pedra natural. Determinació de la resistència a la compressió uniaxial. UNE-EN 1926, Annex A (Escullera)
  • Proporció de superfícies trinxades o trencades, s/EN 13383-1:2002, 4,4
  • Resistència a la congelació i desgel, s/EN 13383-2 apart.9
  • Àrids per balast: partícules de longitud superior a 100 mm. S/ UNE-EN 13450:2002
  • Determinació de l’àcid fúlvic, s/EN 1744-1:1998, apt.15.2
  • Contingut total en Carboni per Infraroig (Analitzador C/S)
  • Contingut Carboni Orgànic Total per Infraroig (Analitzador C/S)
  • Determinació del percentatge de components d’escullera amb una relació long/gruix major que 3,s/EN 13383-2 apt.7
  • Contingut en carbonat càlcic o diòxid de carboni d’àrids fins per a les capes superficials de formigó s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Assaig de classificació dels components dels àrids grossos reciclats
  • Assaig d’espectrografia d’infrarojos d’una mostra de granulat
  • Auditoria planta de formigó
  • Assaig determinació de la retracció-expansió, pels efectes de la reactivitat àlcali-silicato, amb fabricació d’un morter amb l’àrid objecte d’estudi, fabricació de provetes i el seu curat amb presa de mesures fins els 14 dies. UNE 146508 EX
  • Informe del mostreig d’àrids s/ UNE-EN 932-1:1997
  Calç
  • Anàlisi química d’una calç (CaO + MgO) s/ UNE-EN 459-2:1995
  • Finor de mòlt d’una calç s/ UNE-EN 459-2:1995
  • Finor de mòlt d’una calç s/ UNE 80122:1991
  • Principi i fi de presa d’una calç hidràulica s/ UNE-EN 196-3:1996
  • Estabilitat de volum d’una calç hidràulica s/ UNE 7204:1962
  • Resistència a compressió d’una calç hidràulica s/ UNE-EN 196-1:1996
  • Pèrdua per calcinació s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Contingut de calç lliure s/ UNE-EN 459-2:2002
  • Triòxid de sofre s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Anàlisi químic incloent: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO i MgO s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Reactivitat s/ UNE 80502
  Ciments
  • Finor de mòlt per tamisat humit s/ UNE 80122:1991
  • Pes específic i densitat real s/ UNE 80103:1986
  • Principi i fi de revinguda s/ UNE-EN 196-3:2005/ A1:2009
  • Expansió per agulles de Le Chatelier s/ UNE-EN 196-3:2005/ A1:2009
  • Expansió per autoclau s/ UNE 80113:1986 i UNE-EN 196-1:1996
  • Determinació de les resistències mecàniques d’un ciment (una sèrie de provetes per edat), s/ UNE-EN 196-1:2005
  • Pèrdua per calcinació segon UNE-EN 196-2:2006, apt.7
  • Residu insoluble en àcid clorhídric HCL i carbonat de sodi NA2CO3 s/ UNE-EN 196-2:2006 apt. 9
  • Triòxid de sofre s/ UNE-EN 196-2:2006, apt. 8
  • Anàlisi química incloent: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO i MgO s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Contingut de calç lliure s/ UNE 80243:2002
  • Calor d’hidratació (per cada edat d’assaig) s/ UNE 80118:1986
  • Putzolanicitat a 7 i 15 dies s/ UNE-EN 196-5:2006
  • Falsa revinguda s/ ASTM C-415
  • Superfície específica Blaine s/ UNE 80122:1991
  • Determinació del contingut de clorurs s/ UNE-EN 196-2:2006, apt. 14
  • Composició potencial del Clinker Portland s/ UNE 80304:2006
  • Contingut de sulfurs s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Humitat natural
  • Presa de mostres de ciment s/ UNE 80401:1991
  • Determinació del contingut de diòxid de carboni s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Determinació del contingut d’àlcalis s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Ciments resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar, (Tipus CEM-I) s/ UNE 80303-1 i UNE 80303-2:2001
  • Disgregació alcalina
  • Contingut d’alumini (Al2O3)
  • Contingut de sílice total (SiO2)
  • Contingut de ferro (Fe2O3)
  • Determinació del color en els ciments blancs, s/UNE 80117:2001
  • Contingut de calci (CaO)
  • Contingut de magnesi (MgO)
  • Contingut de titani (TiO2)
  • Contingut de potassi (K2O)
  • Contingut de manganès (% MnO)
  • Contingut en fòsfor (%P o %P2O5)
  • Caracterització química d’argiles: contingut de manganès (%MnO), contingut de fòsfor (%P o %P2O5), contingut d’àlcalis (Na2O, K2O, CaO, MgO), contingut d’alumini (Al2O3), contingut de ferro (Fe2O3), contingut de sílice total (SiO2), contingut de titani (TiO2), disgregació alcalina, pèrdua al foc s/ UNE-EN 196-2:2006
  • Contingut de sodi (%Na2O)
  • Residu insoluble en àcid clorhídric HCL i hidròxid potàssic KOH s/ UNE-EN 196-2:2006 apt.10
  Ciments naturals
  • Finor de mòlt s/ UNE 80108:1986
  • Principi i fi de revinguda s/ UNE-EN 196-3:1996
  • Resistència a flexotracció i compressió (sobre 3 provetes per edat) s/ UNE 80116:1986
  Formigó en general
  • Estudi teòric d’una dosificació sense incloure les granulometries
  • Assaig previ s/ EHE que inclou: l’estudi de la dosificació, la fabricació i la ruptura de 4 sèries de 3 provetes
  • Curat, recapçat i ruptura a compressió d’ 1 proveta s/ normes vigents
  • Curat i ruptura a tracció indirecta de proveta s/ UNE-EN 12390-6:2000 (mètode brasiler)
  • Determinació de la consistència del formigó s/ UNE 83313:1990 (dos assaigs)
  • Extracció, tallat, recapçat i ruptura a compressió d’un testimoni de formigó de Ø 7,5-10-15-20 cm s/ UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009
   Curat i ruptura a flexotracció d’una proveta de 15x15x60 cm s/ UNE-EN 12390-5:2001/AC
  • Extracció, recapçat i ruptura a compressió de 2 provetes testimoni de 10 cm de diàmetre d’un bloc de 60x60x15 cm de formigó gunitat
  • Presència de cendres volants (qualitatiu)
  • Fabricació de sèries provetes de 60x15x15 cm amb determinació de la consistència, curat i ruptura a flexotracció s/ normes vigents (no inclou el desplaçament)
  • Tallat, recapçat i ruptura a compressió de provetes de diàmetres especials, s/ UNE-EN 12390-3:2003
  • Determinació de compostos de sofre en un formigó endurit
  • Determinació del contingut de ciment d’un formigó en Kg/m3, s/ ASTM C 1084-2 amb relació aigua-ciment
  • Determinació del contingut de ciment d’un formigó en %, s/ ASTM C 1084-2
  • Dosificació en formigó endurit
  • Determinació de la densitat d’un formigó fresc s/ UNE-EN 12350-6:2006
  • Hora d’operari i màquina per fer forats
  • Granulometria d’una mostra de formigó fresca
  • Anàlisi químic per determinar si el formigó ha estat elaborat amb ciment aluminós (pel mètode de la oxina)
  • Determinació qualitativa de clorurs
  • Determinació qualitativa de sulfats
  • Determinació quantitativa de clorurs en formigons endurits i posats en servei, s/ UNE 112010:1994
  • Determinació quantitativa de clorurs per CI
  • Determinació quantitativa de sulfats
  • Determinació quantitativa de sulfats per CI
  • Determinació del pH (extracte aquos del formigó)
  • Recàrrec per extracció de motlle de cartró
  • Porositat del formigó
  • Difracció per Raigs X (identificació mineralògica)
  • Determinació qualitativa de sulfurs solubles
  • Determinació quantitativa de sulfurs solubles
  • Determinació de la profunditat de carbonatació en formigons endurits i posada en serveis s/ UNE 112011:1994
  • Determinació de la profunditat de penetració d’aigua sota pressió, s/ UNE-EN 12390-8:2001
  • Forat amb màquina, extracció de testimonis 7,5-10-15-20 cm de diàmetre
  • Tapar forat d’un testimoni de 7,5-10-15-20 cm de diàmetre amb morter expansiu
  • Forat amb màquina d’extracció de testimonis de 3 cm de diàmetre
  • Determinació de la viscositat de lletades, con de Marsh s/ UNE-EN 445:2009
  • Determinació de la densitat d’una lletada (bentonita)
  • Presa de mostra de formigó i morter projectat, s/ UNE-EN 14488-1:2006. Curat, obtenció, preparació i assaig a compressió o tracció de provetes testimoni s/ UNE 83605:1991
  • Determinació de la homogeneïtat del formigó s/ EHE-08 71.2.4
  • Determinació de la densitat, formigó endurit s/ UNE EN12390-7
  • Determinació del contingut d’aire pel mètode de pressió d’una mostra de formigó fresc, s/ UNE-EN 12350-7:2010
  • Assaig de conductivitat tèrmica d’una mostra de formigó cel·lular
  • Determinació de l’exudació i la variació de volum (expansió o contracció) de la barreja (lletada o morter), segons EHE 2008,
  • Annex 5
  • Comprovació de la planeïtat de soleres a obra, s/ NTE-RSC. No inclou desplaçament
  • Formigons amb fibres d’acer i/o polipropilè. Determinació del contingut de fibres, s/UNE UNE-EN 14721:2006+A1:2008 (Mètode B)
  • Mètode d’assaig per formigó armat amb fibra de vidre. Part 4: Mesura de la resistència a flexió, mètode “assaig simplificat a flexió” s/ UNE-EN 1170-4
  • Presa de mostra i confecció d’1 proveta de 60x60x10 cm de formigó projectat amb fibres i assaig de punxonament, s/ EN 12004.
  • Assaig s/ l’estudi experimental del comportament estructural realitzat mitjançant formigó de fibres col·locat per projecció.
  • Document del CEDEX, clau: 14-595-5-004, Madrid , Abril 1997
  • Fabricació d’una sèrie de provetes, amb determinació del límit elàstic s/ UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-
  • EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-1:2001/AC:2005, UNE-EN 12390-3:2009 i UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011
  • Formigó amb fibres. Ruptura per flexotracció s/ normaUNE-EN 14651:2007+A1 sobre proveta prismàtica
  • Formigons amb fibres. Ruptura per compressió en provetes cilíndriques s/ norma UNE 83507:2004
  • Determinació quantitativa de nitrats per CI
  • Determinació quantitativa de Clorurs, Nitrats i Sulfats per CI
  • Assaig de formigó projectat. Part 5: Determinació de la capacitat d’absorció d’energia de provetes planes reforçades amb fibres
  • Formigó autocompactant. Assaig de l’escorriment s/ UNE 83361:2007
  • Fabricació de provetes cúbiques de 10 cm d’aresta, amb determinació de consistència, curat, recapçat i ruptura a compressió s/ normatives UNE vigents
  • Formigó autocompactant. Caracterització de la fluïdesa en presencia de barres. Assaig de l’escorriment amb l’anell japonès. s/ UNE 83362:2007
  • Formigó autocompactant. Caracterització de la fluïdesa en presencia de barres. Mètode de la caixa en “L”, s/ UNE 83363:2007
  • Formigó autocompactant. Determinació del temps de flux. Assaig de l’embut en “V”. S/ UNE 83364:2007