Estudis per explotacions mineres

Estudis per explotacions mineres

Responsable d’Àrea explotacions mineres
Ignasi capellà
Doctor en Ciències Geològiques

 

Tècnic d’Àrea explotacions mineres
Montse Ferrer
Llic. en Ciències Geològiques

 


✉ imcapella@cecam.com
✉ mferrer@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

Les sondes de que disposa Cecam són eines imprescindibles cara a quantificar i valorar les reserves de les explotacions mineres que són susceptibles de ser explotades.

Les perforacions verticals, inclinades i horitzontals permeten obtenir mostres de qualitat del terreny amb les quals fer les analítiques pertinents per constatar les característiques físiques i químiques i decidir amb criteri la viabilitat d’una explotació.

Les prospeccions poden efectuar-se tant per a sòls (argiles, sorres i graves) com per a roques i si és d’interès dins dels sondatges s’hi pot instal·lar tub piezomètric per esbrinar la fondària del nivell de l’aigua, aspecte important i influent en una explotació minera.

 

Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

  • Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
  • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75mm.), ASTM D 1587-00, XP P94-202
  • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. diàmetre de mostra mínim 75mm.), XP P 94-202
  • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra recomanat >90 mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
  • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
  • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
  • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmetre de mostra recomanat >85mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm.), XP P 94-202
  • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmetre de mostra recomanat >75mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
  • Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard (SPT), UNE 103800:1992
  • Prova contínua de penetració dinàmica superpesada, UNE 103801:1994