Entitat Control Ambiental (EAC-015-03)

Entitat Ambiental de Control (EAC-015-03)

Directora tècnica
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecte tècnica

 


✉ sruizdemorales@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email: cecam@cecam.com

Oferim els nostres serveis en tot l’àmbit territorial de Catalunya i a totes les empreses incloses en qualsevol dels annexes en els que es poden trobar classificades segons la normativa específica.

Mitjans tècnics

Disposem d’un equip humà format per una amplia varietat de tècnics (químics, enginyers agrònoms, biòlegs, ambientòlegs, geòlegs, arquitectes tècnics…) especialitzats en diversos sectors professionals i capacitats per portar a terme totes les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa ambiental vigent.

Entitat ambiental de control

Amb aquesta acreditació realitzem totes les actuacions de control de caràcter ambiental que s’estableixen en el marc de la Llei 20/2009 i a les disposicions derivades del seu desplegament. També realitzem les inspeccions ambientals integrades derivades de la Directiva DEI 2010/75/UE, de 24 de novembre.

La nostra actuació engloba totes les activitats incloses en les següents tipologies:

 • Comercials i de serveis (incloses les estacions de servei)
 • Recreatives, espectacles i oci

Control inicial
En el moment de la posada en funcionament de l’activitat després d’haver rebut la corresponent autorització o llicència ambiental.

Control periòdic
Aquests controls tenen com objectiu comprovar que l’activitat continua complint el que l’administració va autoritzar en el moment de donar el permís per iniciar l’activitat.

Es realitzen de forma periòdica segons el que s’estableix a la Llei 20/2009:
Annex I.1 2 anys
Annex I.2 i I.3 4 anys
Annex II i IV 6 anys
Annex III a criteri de l’administració

Control complementari
Segona visita derivada d’un control ambiental desfavorable, per tal de comprovar si s’han subsanat les deficiències trobades en la primera actuació.

Certificació tècnica
És el document que s’utilitza en les activitats incloses en l’annex III, sotmeses a règim de comunicació ambiental, per acreditar davant de l’ajuntament que les instal·lacions i l’activitat compleixen els requisits legals exigibles.

Mesures vectorials
Com a part de l’actuació de control ambiental o en règim d’autocontrols, Cecam també està acreditat per realitzar les mesures i anàlisis corresponents als vectors ambientals: aigua, residus, aire i sorolls.

Aigua

Mostreig i anàlisis de tot tipus d’aigües:

 • Aigües residuals (sanejament industrials, urbanes, lixiviats…)
 • Aigües potables
 • Aigües de piscina

Determinacions de tot tipus de paràmetres:

 • Físico-químics
 • Microbiològics
 • Legionel·la
 • Elements tòxics (Matèries Inhibidores, metalls, dissolvents, pesticides…)

Acreditats per:
– ENAC per la norma UNE –EN ISO/IEC 17025
– Agència Catalana de l’Aigua
– Direcció General de salut Pública
– Direcció General de Productes i Indústries Agroalimentàries

Residus

 • Mostreig i anàlisis de residus
 • Mostreig i anàlisis de fangs
 • Caracteritzacions de residus industrials
 • Caracteritzacions agronòmiques

Acreditats per:
– ENAC per la norma UNE –EN ISO/IEC 17025
– Agència de Residus de Catalunya

Sorolls

 • Determinació dels nivells acústics
 • Immissió i emissió sonora
 • En ambient interior i exterior
 • En horari diürn, vespertí i nocturn
 • Vibracions
 • Aïllament acústic in situ

Contaminació lluminosa

 • Mesures de la il·luminació exterior:Il·luminació en superfícies horitzontals
 • Il·luminació intrusa en superfícies verticals
 • Lluminància màxima de rètols, edificis, aparadors i finestres
 • Lluminància mitjana de façanes i monuments