Auscultació

Auscultació

Responsable de l’àrea Auscultació
Ignasi Capellà
Doctor en Ciències Geològiques

 

Tècnic d’àrea Auscultació
Montse Ferrer

Llic. en Ciències Geològiques

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


✉ imcapella@cecam.com
✉ mferrer@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

L’àrea de geotècnia ofereix diferents serveis lligats al reconeixement del terreny cara a donar solució a les necessitats plantejades en el món de la construcció, del medi ambient i de l’explotació dels recursos minerals.

El seu àmbit d’actuació és tot l’estat espanyol i com a treballs de camp ofereix els serveis següents:
 • Realització de sondatges amb extracció de testimoni continu
 • Realització de sondatges destructius, amb barrina helicoidal, trialeta, tricon o rotopercussió
 • Realització d’assaigs in situ: de penetració estàndard (SPT), de permeabilitat Lefranc i Lugeon i de pressiometria en sòls i roca.
 • Realització d’assaigs de penetració contínua superpesant (DPSH) i Borros
 • Obtenció de mostres inalterades (MI) i parafinades
 • Instal·lació i desenvolupament de piezòmetres
 • Assaigs de bombeig
 • Auscultació del terreny amb sondes inclinomètriques

Els serveis ofertats representen una base a partir de la qual l’Àrea de Geotecnia s’ofereix també per a la realització de diversos estudis.

Descripció

És una línia de treball específica dedicada a fer el seguiment dels moviments dels talussos i vessants que es mostren inestables. També s’aplica per esbrinar el comportament de pantalles i murs de certa entitat, la qual cosa se sol donar en excavacions importants que poden repercutir en estructures properes. A partir dels moviments detectats en la canonada inclinomètrica prèviament instal·lada es determina la fondària de la superfície de moviment. Aquesta informació resulta essencial per planificar, en el seu cas, les mesures a prendre per restablir l’estabilitat.

Referències
 • Informe de resultats de l’auscultació inclinomètrica de les pantalles del Tren de Gran Velocitat en el seu pas per la població de Girona en el sector del Polígon del Mas Xirgu.
 • Informe de resultats de l’auscultació inclinomètrica del vessant existent a la grada est de l’Estadi Municipal de Montilivi.
Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

 • Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75mm.), ASTM D 1587-00, XP P94-202
 • Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. diàmetre de mostra mínim 75mm.), XP P 94-202
 • Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra recomanat >90 mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmetre de mostra recomanat >85mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm.), XP P 94-202
 • Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmetre de mostra recomanat >75mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
 • Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard (SPT), UNE 103800:1992
 • Prova contínua de penetració dinàmica superpesada, UNE 103801:1994